Veřejné prostory Prahy 10

Urbanistická studie Botič

Enter Title

 

Tato urbanistická studie nabízí vizi rozvoje koryta Botiče a jeho blízkého okolí s důrazem na obnovu přirozeného vztahu města a toku samotného. Zabývá se především architektonicko-urbanistickými hledisky, hledá ideální lineární prostupnost podél toku a rozvíjí užívání veřejného prostoru v jeho okolí.  Cílem tohoto dokumentu je potřeba definovat vizi pro rozvoj koryta a břehů Botiče, při vědomí významu a potenciálu tohoto přírodního prvku procházejícího velkou částí Prahy 10, který bude sloužit jako základní podklad pro rozhodování z hlediska plánování, investic, využívání, ochrany i jeho správy.

 

Vizí urbanistické studie by se měla stát obnova přirozeného vztahu města a potoka tak, aby se opět staly neodmyslitelnými součástmi. Cílem plánovaných úprav je navrácení života k potoku, jeho rehabilitace a zatraktivnění. Cestou k tomuto cíli by se mohlo v některých lokalitách stát např. vytvoření podélného zeleného komunikačního koridoru a podpora rekreační hodnoty území vytvořením míst pro odpočinek a relaxaci, které by mohly být využity i k pořádání různých společenských akcí. Zároveň je v urbanistické studii potřeba klást velký důraz na vegetační, krajinářské a protipovodňové úpravy toku a jeho blízkého okolí.

 

Urbanistická studie Botiče se věnuje úseku toku mezi ulicí Peruckou a Kozinovým náměstím (s výjimkou úseku toku protékajícího nepřístupným areálem Michelských tepláren). Jedná se o úsek protékající územím Městské části Praha 10 s přesahem na sousední městské části, Praha 2, Praha 4 a Praha 15.

 

 

Botič – výřez analytické části: aktivity, prostupnost a potenciály toku Botič

 

 

Botič – výřez návrhové části

 

 

Botič – výřez návrhové části, skici - stávající stav a návrh

 

Výstavní prezentace Urbanistická studie Botič ke stažení zde.

 

Kompletní Urbanistická studie Botič ke stažení zde (soubor PDF, velikost 145 MB).