Veřejné prostory Prahy 10

Drážní promenáda

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Drážní promenáda představuje v oblasti veřejných prostranství jeden z největších potenciálů Prahy 10. Toto liniové prostranství je páteřním prvkem systému zelené prostupnosti (tzv. „zelených koridorů“ – Generel veřejných prostranství Prahy 10), jehož snahou je vytvořit unikátní propojení nejen jednotlivých lokalit MČ Praha 10, ale i navázat na sousední městské části a vytvořit tak přírodně-rekreační osu, která do jisté míry supluje krajinné prvky velkého rozsahu. A jakožto promenáda, by měla poskytnout širokému okruhu lidí možnost korzovat – tedy cíleně navštívit různorodou strukturu příjemných a klidových prostředí ve spojení s industriálním dědictvím, jež jsou spolu svázány silnou spojující identitou.

Cílem projektu Drážní promenády je iniciovat revitalizaci území železničních brownfields na území MČ Praha 10, konkrétně ve stopě části trati č. 221 Praha – Benešov. V rámci významné úpravy části železničního koridoru akcí „Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař (mimo) – Praha-Hlavní nádraží (mimo)“ dojde k podstatné redukci současného kolejiště a s tím spojenému opuštění části pozemků ve správě SŽDC, s. o., a to zejména současné dvojkolejné trati č. 221 v oblasti Vršovic a Strašnic. Díky tomu se nabízí jedinečná a neopakovatelná šance využití části prostoru původního drážního tělesa jako liniového parku zaměřeného na pěší a cyklistickou dopravu, bruslařský pohyb či další jiné formy aktivní relaxace. Využití železničního dědictví ve formě ponechání či revitalizace stávajících drážních objektů a prvků v místě původní trasy (historická návěstidla, stožáry veřejného osvětlení, provozní značení, nadchod na zastávce Praha-Strašnice apod.) dají pak promenádě unikátní a rozpoznatelný charakter, srovnatelný s obdobnými realizacemi opouštění drážních těles ve světě (NY – High Line park apod.).

V roce 2017 byla z finančních prostředků MČ Praha 10 zpracována technická studie proveditelnosti Drážní promenády. Od následujících fází je projekt nadále v rukou Odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a Technické správy komunikací. Přípravy projektu Drážní promenády pokračují, momentálně jsou ve fázi zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, které by mělo být vydáno do konce roku 2022. V průběhu roku 2023 bude následovat řízení o stavebním povolení, po jehož vydání bude možné dokončit realizační dokumentaci, vybrat zhotovitele a zahájit stavební práce na celém plánovaném úseku. Veškeré úpravy, které na traťovém úseku Praha-Hostivař – Praha-Hlavní nádraží aktuálně probíhají pod vedením Správy železnic, jsou s projektem Drážní promenády koordinovány a počítají s její realizací po získání všech potřebných povolení. Drážní promenáda je výjimečným záměrem jak svým charakterem, tak rozsahem, v důsledku čehož je nutná komplikovaná koordinace majetkových poměrů a návazností na okolí; z toho důvodu je náležitá projektová příprava časově náročná.

V aktuální fázi projektu není MČ Praha 10 zadavatelem ani zpracovatelem projektové dokumentace, v přípravě nadále figuruje jako člen pracovních skupin a jako vykonavatel státní správy na základě přenesené působnosti a má omezenou možnost do přípravy projektu zasahovat. Realizace Drážní promenády je nicméně MČ Praha 10 nadále vysoce podporována a hlavním cílem je realizování Drážní promenády nejen jako utilitární stavby pro bezmotorovou dopravu, ale jako lineárního parku s přidanou hodnotou komplexního a kvalitního rekreačního veřejného prostoru s návaznostmi na okolní město.

Pro nejnovější informace ohledně přípravy projektu kontaktujte Magistrát hl. m. Prahy, Technickou správu komunikací, nebo koordinátora projektu pana architekta Cacha.
 

Ing. arch. Tomáš Cach
+420 739 425 891
tomascach@gmail.com

 

Napište svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons