Veřejné prostory Prahy 10

Generel veřejných prostranství

Text/HTML

Veřejnými prostory se Praha 10 systematicky zabývá od roku 2003. V minulosti vznikla řada analýz, studií či jiných dokumentů, jež se tímto tématem zaobírají. Byl odstartován projekt Společně měníme zapojující veřejnost do diskuzí o veřejném prostoru a na to navazující Strategie pro veřejné prostory definující obecné principy, které je třeba promítnout do pojetí jednotlivých míst tak, aby byla jasně formulována pravidla pro jejich proměnu. 

Vytvořit dlouhodobou strategii podoby a uspořádání ulic, náměstí, parků a dalších veřejných ploch je cílem koncepčního dokumentu městské části Praha 10 nazvaného Generel veřejných prostranství Prahy 10.

Generel veřejných prostranství je důležitou dohodou o budoucím směřování rozvoje veřejných prostranství a jejich obytném potenciálu na Praze 10. Snaží se mapovat jejich současné využití (organizaci území, systém zeleně či dopravy, apod.), určit přirozená centra lokalit a jejich atraktivitu pro lidi (stanovit typologii veřejných prostranství a určit tak charakter a význam v rámci celkového systému), či naopak určit jejich případné limity (dané např. jejich nedostatečnou prostupností, anebo naopak přílišnou otevřeností) a nabízí způsoby, jak s místy pracovat tak, aby přispěly ke společenskému vývoji města a celkovému zkvalitnění veřejných prostranství, ve kterých se lidé každodenně pohybují.

Kromě toho generel reaguje na aktuální potřebu plánování investic do veřejných prostranství, protože jejich revitalizace se v poslední době dostaly do popředí zájmů jak města, tak jeho obyvatel. Proto se při jeho tvorbě dbalo na to, aby byl Generel v souladu nejen s politikou rozvoje městské části, ale také s tezemi Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, do tvorby byli navíc zapojeni jak odborníci, tak veřejnost.

 

FÁZE ZPRACOVÁNÍ GENERELU

Pro tvorbu generelu budou využity dřívější průzkumy, které nechala zpracovat MČ, popřípadě budou aktualizovány a doplněny. Analýza celkových souvislostí, včetně vlivů okolních městských částí spolu se zasazením do kontextu celé Prahy, zachytí současný stav i připravované investice. Bude provedena pasportizace a typologie VP a Generel stanoví priority realizace jednotlivých prostor. Na základě projednání s veřejností i uvnitř MČ bude vybráno několik prostorů pro přípravu pilotních projektů.

I      analýza/inventura veřejných prostranství

II     koncept generelu veřejných prostranství

III    čistopis generelu veřejných prostranství

 

PARTICIPACE

V návaznosti na dokončení druhé fáze, návrhové části Generelu veřejných prostranství (GVP), pro Vás MČ Praha 10 ve spolupráci se zpracovatelem projektu připravila veřejnou prezentaci GVP, která proběhla dne 7. 4. 2016 od 18. hodin ve Středisku územního rozvoje. Po prezentaci byl ponechán prostor pro Vaše dotazy, podněty či připomínky, o kterých se bylo diskutováno jak se zpracovateli, tak se zástupci městské části.

Výše uvedenou prezentací byla oficiálně zahájena výstava, která měla za úkol blíže představit GVP občanům Prahy 10. V průběhu výstavy pro Vás byly zorganizovány 3 „Dny otevřených dveří“, během nichž bylo ve spolupráci se zpracovateli dokumentu dále diskutováno o podobě GVP.

 

ČISTOPIS

Čistopis Generelu veřejných prostranství byl schválem orgány Městké části Praha 10 (usnesení RMČ č. 276 ze dne 6. 4. 2017, usnesení ZMČ č. 16/20/2017 ze dne 12. 6. 2017) a stal se tak závazným koncepčním a strategickým dokumentem pro rozhodování samosprávy v oblasti nakládání s veřejnými prostranstvími na Praze 10.

 

Hlavní výkres ke stažení zde.

Generel veřejných prostranství ke stažení zde.

 

 

PILOTNÍ DÍLČÍ GENEREL VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRAHY 10 - NOVÉ VRŠOVICE

Dílčí generel rozvíjí koncepci Generelu veřejných prostranství městské části Praha 10, stanovuje podrobnější pravidla pro náplň a využití jednotlivých prostor. Vzhledem k urbanistickým specifikům lokality Nových Vršovic (řešená lokalita je vymezená ulicemi Ruská - Bělocerkevská - Vladivostocká – Litevská) se soustředí i na prostory v bezprostředním okolí domů a stanovuje podmínky pro jejich využití nejen jako veřejná prostranství, ale i soukromé zahrady a dvory. Koncepce řešení byla diskutována s místními obyvateli v rámci dvou plánovacích setkání.

V listopadu 2016 proběhlo první setkání (workshop) s názvem „Přijďte naplánovat okolí svého domu!“. Následně pak v květnu 2017 navázalo druhé setkání s občany s názvem "Přijďte diskutovat o tom, co zlepšit ve vašem okolí!", kde byly prezentovány výsledky sběru dat z minulého setkání a zároveň byl i představen návrh dílčího Generelu "Nové Vršovice".

Výstupy z analýz a rozborů řešeného území formou místního průzkumu a podněty občanů, které zazněly na obou workshopech, byly architekty vyhodnoceny a promítnuty do návrhu dílčího Generelu veřejných prostranství „Nové Vršovice“. Čistopis dílčího Generelu byl dokončen v říjnu 2017.

 

Výsledky sběru dat z podzimu roku 2016 ke stažení zde.

Komlpetní Dílčí generel - Nové Vršovice ke stažení zde.

 

AKTUÁLNĚ

MČ Praha 10 pokračuje s tvorbou dílčích generelů veřejných prostranství. 

Nyní je zpracováván Dílční Generel veřejných prostranství - Strašnice. Více informací naleznete zde.