Veřejné prostory Prahy 10

Generel veřejných prostranství

Text/HTML

AKTUÁLNĚ

Na základě čistopisu Generelu veřejných prostranství, který byl schválen orgány Městské části Praha 10, se nyní pokračuje s tvorbou dílčích generelů veřejných prostranství. 

Pilotní dílčí generel veřejných prostranství Nové Vršovice - již zpracován,  podrobnější informace naleznete níže

Dílčí generel veřejných prostranství Strašnice - již zpracován, podrobnějšíí informace naleznete níže

Dílčí generel veřejných prostranství Staré Záběhlice - již zpracován,  podrobnější informace naleznete níže

Dílčí generel veřejných prostranství Sídliště Malešice - plánován

Dílčí generel veřejných prostranství Staré Vršovice - plánován

 

GENEREL VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 2016

Veřejnými prostory se Praha 10 systematicky zabývá od roku 2003. V minulosti vznikla řada analýz, studií či jiných dokumentů, jež se tímto tématem zaobírají. Byl odstartován projekt Společně měníme zapojující veřejnost do diskuzí o veřejném prostoru a na to navazující Strategie pro veřejné prostory definující obecné principy, které je třeba promítnout do pojetí jednotlivých míst tak, aby byla jasně formulována pravidla pro jejich proměnu. 

Vytvořit dlouhodobou strategii podoby a uspořádání ulic, náměstí, parků a dalších veřejných ploch je cílem koncepčního dokumentu městské části Praha 10 nazvaného Generel veřejných prostranství Prahy 10.

Generel veřejných prostranství je důležitou dohodou o budoucím směřování rozvoje veřejných prostranství a jejich obytném potenciálu na Praze 10. Snaží se mapovat jejich současné využití (organizaci území, systém zeleně či dopravy, apod.), určit přirozená centra lokalit a jejich atraktivitu pro lidi (stanovit typologii veřejných prostranství a určit tak charakter a význam v rámci celkového systému), či naopak určit jejich případné limity (dané např. jejich nedostatečnou prostupností, anebo naopak přílišnou otevřeností) a nabízí způsoby, jak s místy pracovat tak, aby přispěly ke společenskému vývoji města a celkovému zkvalitnění veřejných prostranství, ve kterých se lidé každodenně pohybují.

Kromě toho generel reaguje na aktuální potřebu plánování investic do veřejných prostranství, protože jejich revitalizace se v poslední době dostaly do popředí zájmů jak města, tak jeho obyvatel. Proto se při jeho tvorbě dbalo na to, aby byl Generel v souladu nejen s politikou rozvoje městské části, ale také s tezemi Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, do tvorby byli navíc zapojeni jak odborníci, tak veřejnost.

FÁZE ZPRACOVÁNÍ GENERELU

Pro tvorbu generelu budou využity dřívější průzkumy, které nechala zpracovat MČ, popřípadě budou aktualizovány a doplněny. Analýza celkových souvislostí, včetně vlivů okolních městských částí spolu se zasazením do kontextu celé Prahy, zachytí současný stav i připravované investice. Bude provedena pasportizace a typologie VP a Generel stanoví priority realizace jednotlivých prostor. Na základě projednání s veřejností i uvnitř MČ bude vybráno několik prostorů pro přípravu pilotních projektů.

I      analýza/inventura veřejných prostranství

II     koncept generelu veřejných prostranství

III    čistopis generelu veřejných prostranství

PARTICIPACE

V návaznosti na dokončení druhé fáze, návrhové části Generelu veřejných prostranství (GVP), pro Vás MČ Praha 10 ve spolupráci se zpracovatelem projektu připravila veřejnou prezentaci GVP, která proběhla dne 7. 4. 2016 od 18. hodin ve Středisku územního rozvoje. Po prezentaci byl ponechán prostor pro Vaše dotazy, podněty či připomínky, o kterých se bylo diskutováno jak se zpracovateli, tak se zástupci městské části.

Výše uvedenou prezentací byla oficiálně zahájena výstava, která měla za úkol blíže představit GVP občanům Prahy 10. V průběhu výstavy pro Vás byly zorganizovány 3 „Dny otevřených dveří“, během nichž bylo ve spolupráci se zpracovateli dokumentu dále diskutováno o podobě GVP.

ČISTOPIS

Čistopis Generelu veřejných prostranství byl schválen orgány Městské části Praha 10 (usnesení RMČ č. 276 ze dne 6. 4. 2017, usnesení ZMČ č. 16/20/2017 ze dne 12. 6. 2017) a stal se tak závazným koncepčním a strategickým dokumentem pro rozhodování samosprávy v oblasti nakládání s veřejnými prostranstvími na Praze 10.

Hlavní výkres ke stažení zde.

Generel veřejných prostranství ke stažení zde.

 

PILOTNÍ DÍLČÍ GENEREL VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRAHY 10 - NOVÉ VRŠOVICE

Dílčí generel rozvíjí koncepci Generelu veřejných prostranství městské části Praha 10, stanovuje podrobnější pravidla pro náplň a využití jednotlivých prostor. Vzhledem k urbanistickým specifikům lokality Nových Vršovic (řešená lokalita je vymezená ulicemi Ruská - Bělocerkevská - Vladivostocká – Litevská) se soustředí i na prostory v bezprostředním okolí domů a stanovuje podmínky pro jejich využití nejen jako veřejná prostranství, ale i soukromé zahrady a dvory. Koncepce řešení byla diskutována s místními obyvateli v rámci dvou plánovacích setkání.

V listopadu 2016 proběhlo první setkání (workshop) s názvem „Přijďte naplánovat okolí svého domu!“. Následně pak v květnu 2017 navázalo druhé setkání s občany s názvem "Přijďte diskutovat o tom, co zlepšit ve vašem okolí!", kde byly prezentovány výsledky sběru dat z minulého setkání a zároveň byl i představen návrh dílčího Generelu "Nové Vršovice".

Výstupy z analýz a rozborů řešeného území formou místního průzkumu a podněty občanů, které zazněly na obou workshopech, byly architekty vyhodnoceny a promítnuty do návrhu dílčího Generelu veřejných prostranství „Nové Vršovice“. Čistopis dílčího Generelu byl dokončen v říjnu 2017.

Výsledky sběru dat z podzimu roku 2016 ke stažení zde.

Kompletní Dílčí generel - Nové Vršovice ke stažení zde.

 

DÍLČÍ GENEREL VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRAHY 10 - STRAŠNICE

Dílčí generel rozvíjí koncepci Generelu veřej­ných prostranství městské části Praha 10, stanovuje podrobnější pravidla pro náplň a využití jednotlivých prostor. Přihlíží k urba­nistickým specifikům řešené části Strašnic a mimo jiné se soustředí i na prostory v bez­prostředním okolí domů. Pro ně stanovuje podmínky jejich využití nejen jako veřejná prostranství, ale i v podobě soukromých za­hrad nebo dvorů.

Kompletní Dílčí generel - Strašnice ke stažení zde.

 

DÍLČÍ GENEREL VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRAHY 10 - STARÉ ZÁBĚHLICE

Řešené území Starých Záběhlic představuje území s řadou různorodých urbánních charakterů a typologií z různých období, které jsou do velké míry ovlivněny morfologickým uspořádáním daného území. Výrazný terén spolu s různorodým vývojem jednotlivých částí lokality vytvořily velmi neprostupné území s absencí pobytových veřejných prostranství a nejasnou hranicí soukromého a veřejného.

Dokument generelu proto směřuje k jasnému vymezení uličních prostranství a specifikaci jejich rozhraní. Hledá nové příležitosti pro úpravu klíčových veřejných prostranství a cesty, jak řešené území zpřístupnit a smysluplně doplnit o řadu menších lokálních pobytových míst sloužících především pro místní obyvatele. Dalšími součástmi generelu jsou také pravidla pro dopravní řešení uličních prostranství a lokality nebo doporučení pro úpravu majetkoprávního uspořádání.

Dne 3. 12. 2019 proběhlo plánovací setkání s architekty a urbanisty v ZŠ Břečťanová. Toto analytické plánovací setkání s veřejností si kladlo za cíl získat důležité lokální podněty od obyvatel řešené lokality. Dne 15. 9. 2020 byla uspořádána ve Středisku územního rozvoje ÚMČ Praha 10 slavnostní vernisáž návrhu. Proběhla dvě setkání s autory, 22. 9. a 6. 10. 2020, která byla zaměřená na sběr posledních podnětů občanů k představenému návrhu. Relevantní připomínky byly zapracovávány do finální verze dokumentu pro tisk v brožované formě.

Kompletní Dílčí generel – Staré Záběhlice (PDF, 22 MB)

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons