Veřejné prostory Prahy 10

Revitalizace předprostoru parku Grébovka

Atributy

Název:
OC CÍL
Investor:
MČ Praha 10
Projekt/Architekt:
ti2 architekti
Lokalita:
Zahradní Město, Praha-Záběhlice
Zastavěná plocha:
4220m2
Realizace:
2019

Základní informace

Řešený prostor se nachází mezi ulicemi Rybalkova, Charkovská, Na Královce, resp. Košická. Jedná se o prostor jednoho ze tří vstupů do Havlíčkových sadů ze severní, resp. východní hranice parku. V současné době je to prostor s nejasným charakterem. Je neupraveným místem periferního typu, průchozím prostorem nevyzývajícím k setrvání a nevyužívajícím svůj skrytý potenciál vzhledem ke svému umístění.

 

Z hlediska urbanistické koncepce návrhu revitalizace předprostoru parku Grébovka se jedná převážně o potvrzení principů v území již skutečně existujících či zatím jen latentně přítomných. Řešení vychází z místních konkrétních urbánních a krajinných specifik a navrhovaná forma je snahou o jejich zřetelné dotvoření. V kontextu urbanistického vývoje této části Vršovic se nedá hovořit o radikálním řešení.

 

Návrh se snaží najít v roztříštěném předprostoru Havlíčkových sadů opěrné body, zjevnou kvalitu a jejich pomocí nově definovat veřejný prostor. Území je řešeno jako samostatně chápaný celek. Cílem je dnes málo využívanému veřejnému prostoru vrátit jeho atraktivitu, vrátit život na veřejné prostranství. Snahou je najít hranici mezi městským chápáním parkových ploch a městskou zástavbou. Tato hranice je zviditelněna pomocí jasněji stavebně určených prvků – opěrné zdi a úprav zpevněných ploch. Návrh revitalizace staví nově budovaný charakter na kontrastu mezi parkem a řešeným předprostorem a posilňuje „městskost“ prostoru zrušením travnatých ploch, které stěží mohou čelit značnému množství pěších směrů procházejících skrz území. Zároveň je důležité vtisknout prostoru specifickou atmosféru odlišnou od sousedního parku.

 

AKTUÁLNĚ:

Je vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 20. 2. 2019. Nyní probíhají návazné fáze povolovacího procesu.

 

Výřez ze studie - před doplnění travnatého prostoru v jižní části (viz. obrázek níže)

 

Výkres sadových úprav z dokumentace pro územní řízení

 

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.