Veřejné prostory Prahy 10

Revitalizace předprostoru parku Grébovka

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Řešený prostor se nachází mezi ulicemi Rybalkova, Charkovská, Na Královce, resp. Košická. Jedná se o prostor jednoho ze tří vstupů do Havlíčkových sadů ze severní, resp. východní hranice parku. V současné době je to prostor s nejasným charakterem. Je neupraveným místem periferního typu, průchozím prostorem nevyzývajícím k setrvání a nevyužívajícím svůj skrytý potenciál vzhledem ke svému umístění.

Z hlediska urbanistické koncepce návrhu revitalizace předprostoru parku Grébovka se jedná převážně o potvrzení principů v území již skutečně existujících či zatím jen latentně přítomných. Řešení vychází z místních konkrétních urbánních a krajinných specifik a navrhovaná forma je snahou o jejich zřetelné dotvoření. V kontextu urbanistického vývoje této části Vršovic se nedá hovořit o radikálním řešení.

Návrh se snaží najít v roztříštěném předprostoru Havlíčkových sadů opěrné body, zjevnou kvalitu a jejich pomocí nově definovat veřejný prostor. Území je řešeno jako samostatně chápaný celek. Cílem je dnes málo využívanému veřejnému prostoru vrátit jeho atraktivitu, vrátit život na veřejné prostranství. Snahou je najít hranici mezi městským chápáním parkových ploch a městskou zástavbou. Tato hranice je zviditelněna pomocí jasněji stavebně určených prvků – opěrné zdi a úprav zpevněných ploch. Návrh revitalizace staví nově budovaný charakter na kontrastu mezi parkem a řešeným předprostorem se snahou vtisknout prostoru specifickou atmosféru odlišnou od sousedního parku.Zároveň je důležité vtisknout prostoru specifickou atmosféru odlišnou od sousedního parku.

AKTUÁLNĚ:

Je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 21. 3. 2020. Nyní probíhá výběr dodavatele stavebních prací.

 

 

 

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons