Veřejné prostory Prahy 10

Chceme čistou Prahu 10

Text/HTML

Kampaň CHCEME ČISTOU PRAHU 10 spustila městská část v lednu roku 2009. Hlavním cílem kampaně je zvýšit čistotu veřejných ploch v městské části a stejně tak informovanost občanů o možnostech a způsobech správného zacházení s odpady. Kampaň by také měla přispět ke snížení nákladů na úklid veřejných ploch ze strany městské části.

Praha 10, stejně jako ostatní městské části či obce, se dlouhodobě potýká s problémem černých skládek a znečištěním ulic, které je negativně vnímáno jak vlastními obyvateli, tak návštěvníky obce. Přesto, že existuje a stále se rozšiřuje systém sběru komunálního odpadu na území hlavního města, není tento dostatečně vyžíván a dochází k nepovolenému odkládání odpadu na místech, která pro to nejsou určena. Těmito místy jsou často stanoviště sběrných nádob tříděného sběru a stanoviště nádob směsného odpadu. Odpady jsou také odkládány volně na chodník, do ploch zeleně, a to nejen na odlehlejších místech, ale i v centrálních částech Prahy 10.

Cílovou skupinou navrhované kampaně jsou převážně samotní občané městské části. Pozornost bude věnována i problematice živnostenských odpadů. Podnikatelské subjekty se mnohdy zbavují svého odpadu na úkor města (např. zneužíváním nádob na tříděný či objemný komunální odpad) a tímto nesprávným a protizákonným jednáním přispívají ke vzniku černých skládek a znečištění veřejných ploch.

Základními principy kampaně:

 • pozitivní motivace k zájmu o čisté a upravené prostředí (sdělení výše finančních prostředků potřebných pro úklid černé skládky ve srovnání s potenciálním a účelnějším využitím těchto prostředků - např. místo úklidu skládky herní prvek apod.)
 • propagace bezplatných odpadových služeb pro občany města (prostřednictvím tisku a webu; spuštění elektronického rozesílače informací)
 • rozšíření informací o tříděném sběru na území Prahy 10 (noviny, web, letáky)
 • spolupráce s veřejností při řešení problémových míst (pomocí MMS, informační linky, atd…)
 • upozorňování na sankce a postihy za nepovolené nakládání s odpady a zakládání černých skládek (informační letáky pro občany a podnikatele, cedule na problémových místech, plakáty a samolepky na sběrných nádobách a odložených odpadech, reklamní prostory)
 • informování ohledně odstraňování nádob z veřejných ploch do domovního vybavení jednotlivých bytových objektů a jiných technických řešení ke snižování rizika vzniku černých skládek

Metody kampaně:

 1. plakáty na lavičky -  umisťování např. na reklamní lavičky. Na plakátech jsou především zdůrazněny přibližné náklady za úklid skládek a jejich možné, prospěšnější, využití v rámci úpravy veřejného prostoru, např. na nové lavičky, herní prvky, výsadby stromů apod.
 2. samolepky na kontejnery – upozorňující na zákaz znečišťování kontejnerových stanovišť odkládáním odpadu. Samolepky jsou průběžně dodávány na sběrné nádoby tříděného a směsného odpadu.
 3. samolepky transparentně umisťované na černé skládky – upozorňující výzva na problematiku černých skládek je přímo vylepována i na odložené odpady v ulicích města.
 4. letáky, brožury– jsou distribuovány občanům prostřednictvím informačních kanceláří, veřejných knihovniček a při akcích MČ.
 5. cedule s upozorněním na zákazy skládek v místech častého znečišťování – do míst, kde pravidelně dochází k zakládání černých skládek, jsou instalovány výstražné cedule upozorňující na zákaz takového jednání a výše sankce
 6. distribuce Mapy životního prostředí MČ Praha 10 – mapa obsahuje informace o možnostech odpovědného nakládání s jednotlivými složkami komunálního odpadu na území městské části a v jejím bezprostředním okolí. V mapě jsou zaneseny stanoviště tříděného sběru, sběrné dvory, sběrny nebezpečných odpadů apod. Mapy jsou distribuovány prostřednictvím informačních center městské části, v knihovnách a na různých akcích či výstavách k ekologické problematice.
 7. články + fotografie – noviny + web – informace k odpadové problematice jsou podrobně zpracovány v informační složce odboru životního prostředí na webu MČ Praha 10. Pravidelně jsou zveřejňovány informace v radničních novinách Praha 10. K dispozici jsou i soupisy míst přistavení velkoobjemových kontejnerů, harmonogram sběru nebezpečných odpadů apod.
 8. cílená podpora tříděného sběru odpadu – MČ podporuje další rozšiřování systému sběru tříděného sběru komunálního odpadu – požadavky jsou zasílány magistrátu HMP. MČ podporuje i doplňující formy sběru jednotlivých odpadních složek, k dispozici jsou venkovní nádoby na starý textil a vysloužilé elektrozařízení. V budově úřadu jsou nádoby na hliník nebo nádoba na drobné elektroodpady a baterie. Pravidelně jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad, a to v místech se zvýšenou produkcí bioodpadu. Ve dvanácti lokalitách funguje i tzv. komunitní kompostování.
 9. odstranění popelnic z ulic – odstraňování sběrných nádob směsného odpadu z komunikací probíhá průběžně. MČ oslovuje přímo jednotlivé vlastníky bytových domů s požadavkem na přemístění popelnic do domovního vybavení bytového objektu.
 10. odstraňování klepadel a nebezpečných konstrukcí – MČ nechává postupně odstraňovat nebezpečné konstrukce typu klepadel, laviček, sloupků, prádelních stojanů apod., které již dlouhodobě neslouží svému účelu.
 11. výstava na téma čistého města a odpadů, setkání s občany  - osvětové a vzdělávací akce za účelem seznámení veřejnosti s odpadovou problematikou a údržbou veřejných prostranství. Spolupráce s veřejností, brigádní akce apod.
 12. služba MMS podněty – již fungující služba, prostřednictvím které mohou občané upozorňovat na znečištěná místa či jiné závadné jevy v rámci údržby veřejných ploch, dětských hřišť apod.
 13. emailový rozesílač novinek – je připravována aktivní komunikační služba určená především pro vlastníky bytových domů, ale také jednotlivce. Prostřednictvím této služby by veřejnosti měly být poskytovány aktuální informace týkající se odpadové problematiky.
 14. úprava kontejnerových stanovišť tříděného sběru – MČ z vlastních prostředků nechává upravovat některá stanoviště pro umístěná sběrných nádob na tříděný odpad. Opravená, upravená, stanoviště přispívají ke kultivaci místa a do určité míry i snižují živelné odkládání odpadů vedle nádob.
 15. úklid veřejných ploch – MČ zabezpečuje pravidelný úklid chodníků, úklid psích exkrementů a rovněž úklid černých skládek na veřejných plochách. Provádí se i opatření k budoucímu zamezení skládek (zábrany vjezdu, odstranění drobných - nepoužívaných staveb apod.).