Veřejné prostory Prahy 10

Metropolitní plán

Text/HTML

Územní plán je předpis, který určuje, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet: kde se stavět smí a kde nesmí, kde má vzniknout park, kudy povede nová silnice, kde mají být školy, školky a nemocnice, a jak moc se má proměnit podoba každé části města. Musí přitom nastavit vyvážené podmínky mezi veřejným zájmem a soukromými zájmy obyvatel, stavebníků a investorů, to celé v zájmu udržitelného rozvoje města. Úkolem plánu je sladit všechny tyto mnohdy protichůdné požadavky, a vytvořit tak přehledné a stabilní prostředí, kde platí jasná pravidla.

 

Aktuálně platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl schválen roku 1999. Od té doby se mnohé ve vývoji, užívání a celkovém pojetí města změnilo, a vznikla tak potřeba vytvořit nový plán.

 

Návrh Metropolitního plánu (dále jen MP) se soustředí na celek města a formuluje důležité úkoly pro jeho rozvoj. Jeho cílem je zastavit rozšiřování města do okolní krajiny, chránit volnou krajinu nebo zajistit síť kvalitních ulic, náměstí a parků, dostatek veřejné vybavenosti a technickou infrastrukturu. Na základě toho pak především vymezí zastavitelná a nezastavitelná území, stanoví výškovou regulaci a určí, jak smí být dané území využíváno.

 

Pořizování MP bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze 7. 6. 2012. Zastupitelé tehdy rozhodli o ukončení příprav předchozího územního plánu (tzv. Konceptu 09) a usnesli se, že systém územního plánování v Praze je třeba proměnit tak, aby reagoval na výzvy 21. století.

 

Příprava MP je složitý proces, který vyžaduje účast několika orgánů státní správy, které plní přesně vymezené role. Proces přípravy MP ovlivňuje politická reprezentace (zadavatel), architekti a urbanisté (zpracovatel) a nezávislý státní dohled (pořizovatel). Svoji nezastupitelnou roli při přípravě dokumentu mají orgány státní správy (např. památkáři), městské části, vlastníci pozemků i široká veřejnost.

 

Návrh MP se fyzicky skládá ze závazné části a odůvodnění, přičemž obě části se dále člení na textovou a grafickou část.

 

Grafická část závazné části se skládá z výkresu základního členění území Z01, hlavního výkresu Z02, výkresu infrastruktury Z03, a výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Ty doplňují tři schémata: schéma metropolitních priorit, schéma formálních rozvojů města a krajiny a schéma výškové regulace. Další tři velké výkresy jsou součástí odůvodnění plánu.

 

Pro představu: textová část má se všemi přílohami, ilustracemi a krycími listy, a to v závazné části i odůvodnění, celkem 5390 stran. Odevzdaný návrh Metropolitního plánu tvoří 6 krabic s výkresy a šanony o celkových rozměrech 31x31x105 cm a hmotnosti 38 kg.

 

Základní jednotkou členění města v návrhu MP je lokalita. Celkový počet lokalit na území hl. m. Prahy je 806, přičemž území MČ Praha 10 se týká celkem 60 lokalit.

 

 

KDO JE KDO PŘI PŘÍPRAVĚ METROPOLITNÍHO PLÁNU:

Zadavatel Metropolitního plánu:

Zadavatelem Metropolitního plánu je samospráva hlavního města Prahy, tedy politická reprezentace obce. Zadání Metropolitního plánu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy v září 2013 a stanovilo v něm hlavní cíle územního plánu nad rámec toho, co mu předepisují Zásady územního rozvoje. Zastupitelstvo hl. m. Prahy nakonec schvaluje i definitivní návrh Metropolitního plánu. Závěrečné schvalování se očekává na konci roku 2022.

 

Pořizovatel Metropolitního plánu:

Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy a vlastně státním dohledem. Aby byla zajištěna jeho nezávislost na měnící se politické vůli, má stejný status jako například stavební úřady – jedná se o orgán státní správy v přenesené působnosti. Úkolem pořizovatele je zajistit zákonnost celého procesu a posoudit, zda je vypracovaný návrh územního plánu v souladu se schváleným zadáním, nadřazenou dokumentací a zákony. Dále pořizovatel řídí proces projednávání návrhu územního plánu a vypořádává veškeré připomínky a námitky dotčených orgánů, MČ i veřejnosti.

 

Zpracovatel Metropolitního plánu:

Zpracovatelem Metropolitního plánu je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Úkolem zpracovatele je vypracovat návrh územního plánu tak, aby splnil všechny požadavky na něj kladené Zadáním, Zásadami územního rozvoje, a zákony ČR. V dalších fázích projednávání IPR zapracovává do návrhu připomínky vzešlé z projednání podle pokynů pořizovatele.

 

 

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

http://metropolitniplan.praha.eu

Stránky hlavního města Prahy, které nabízejí přehled všech potřebných informací k MPP, program akcí, informační brožuru, krátká videa k představení plánu a odkazy na další stránky.

 

http://plan.iprpraha.cz/

Stránky Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha), který plán zpracovává, se všemi informacemi týkajícími se přípravy a pořizování Metropolitního plánu. Najdete zde např. prohlížení výkresů návrhu

plánu on-line s možností hledání dle adresy, názvu lokality, parcely; celý návrh plánu ke stažení; harmonogram pořizování; související dokumenty a usnesení HMP; posudky plánu od architektů, urbanistů a dalších odborníků; časté otázky.

 

http://praha.camp/

CAMP - Centrum architektury a městského plánování, který najdete v areálu Emauzského kláštera na adrese Vyšehradská 51, Praha 2. CAMP nabízí setkání, prezentace, diskuse a další program mj. pro seznámení se s plánem. Bude zde probíhat výstava Metropolitního plánu.

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska

Úřední deska Magistrátu hl. města Prahy. Odbor územního rozvoje HMP jako pořizovatel územního plánu zde zveřejňuje v souladu se zákonem oficiální oznámení (veřejné vyhlášky) týkající se projednání Metropolitního plánu.

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan

Stránky Odboru územního rozvoje MHMP, který je pořizovatelem plánu.

 

 

HARMONOGRAM SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ:


 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY MČ PRAHA 10: 

Dne 18. 4. 2018 obdržela MČ Praha 10 informace o aktuálním vývoji a harmonogramu příprav nového územního plánu Prahy – Metropolitního plánu (MP), přičemž nejzásadnější informací uvedeného dopisu je stanovený termín pro zasílání připomínek k návrhu MP, a to počínaje středou 27. 6. 2018. Konečný termín pro podání připomínek je pátek 27. 7. 2018. Podmínkou podání připomínek městských částí je jejich předchozí projednání Zastupitelstvem dané městské části, což vychází ze zákona o hlavním městě Praze (Zákon č. 131/2000 Sb., §89, odst. 1) písm. D).

 

Území MČ Praha 10 je významnou součástí hlavního města Prahy i jejího územního plánu, ať už s ohledem na jeho geografickou polohu, rozlohu či počet obyvatel. Zájmem MČ Praha 10 bylo proto poskytnout zpracovateli MP takové informace, podklady a zkušenosti s dotčeným územím, aby vznikl ucelený a komplexní územně plánovací dokument, díky němuž se bude nejen Praha 10 moci nadále kvalitně rozvíjet. Nejen z výše uvedených důvodů spolupracuje MČ Praha 10 aktivně od samého počátku procesu tvorby MP se zpracovatelem, IPR.

 

I přes uvedenou intenzivní a aktivní spolupráci MČ Praha 10 s IPR v podobě účasti zástupců MČ Praha 10 ve všech vlnách konzultací k návrhu MP, i přes opakované připomínkování jednotlivých verzí návrhu MP, se platný návrh MP v mnoha částech rozchází s názory MČ Praha 10, a to jak v pasážích textové části, tak i (a zejména) v celé řadě záležitostí grafické části návrhu MP.

 

Návrhem zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu se zabývala:

  1. Komise územního rozvoje na svém 35. jednání dne 21. 5. 2018
  2. Výbor dopravy a cyklostezek na svém 31. jednání dne 21. 5. 2018
  3. Výbor životního prostředí na svém 35. jednání dne 28. 5. 2018
  4. Rada MČ Praha 10 na své 11. schůzi dne 31. 5. 2018
  5. Zastupitelstvo MČ Praha 10 na svém 21. zasedání dne 11. 6. 2018

 

Zásadní připomínky MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu byly postoupeny Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy dne 23. 7. 2018.

 

Zásadní připomínky MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu schválené Zastupitelstvem MČ Praha 10 dne 11. 6. 2018 k nahlédnutí zde.

 

 

PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI: 

Představení návrhu MP veřejnosti probíhalo na ÚMČ Praha 10 od druhé poloviny dubna tak, že návrh MP bylo možné shlédnout každý týden osobně na dnech otevřených dveří ve Středisku územního rozvoje MČ Praha 10, které se konaly 23. 4., 30. 4., 7. 5., 14. 5., 23. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6. a 18. 6. 2018.

 

Prvním termínem dne otevřených dveří na ÚMČ Praha 10 byl fakticky zahájen sběr připomínek veřejnosti k návrhu MP, který byl následně po více než dvou měsících ukončen v úterý 26. 6. 2018. Za uvedenou dobu obdržela MČ Praha 10 více než 90 připomínek k návrhu MP od téměř 30 přispěvatelů. Veškeré tyto připomínky byly průběžně předávány odbornému zpracovateli vyhodnocení, společnosti Jiran a partner architekti s.r.o. tak, aby došlo k jejich nezávislému rozboru a vyhodnocení.

 

Návrhem vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu se zabývala:

  1. Komise územního rozvoje na svém 37. jednání dne 9. 7. 2018
  2. Rada MČ Praha 10 na své 14. schůzi dne 12. 7. 2018
  3. Zastupitelstvo MČ Praha 10 na svém 22. zasedání dne 25. 7. 2018

 

Kompletní znění všech připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu včetně jejich vyhodnocení bylo postoupeno Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy dne 26. 7. 2018.

 

Kompletní znění všech připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu je vzhledem ke své velikosti k nahlédnutí po předchozí dohodě na ÚMČ Praha 10, Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, Oddělení koncepce a rozvoje.

 

Anonymizované vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu schválené Zastupitelstvem MČ Praha 10 dne 25. 7. 2018 k nahlédnutí zde.

 

Nyní jsou všechna uplatněná vyjádření vypořádávána pořizovatelem na MHMP a návrh Metropolitního plánu bude v souladu s výsledky společného jednání upraven.

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons