Veřejné prostory Prahy 10

Základní informace

Text/HTML

Povodně

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při  kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, které může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).Základním legislativním dokumentem, který upravuje ochranu před povodněmi je Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon (konkrétně Hlava IX., Ochrana před povodněmi).

 

Stupně povodňové aktivity

a) první  stupeň (stav  bdělosti) nastává  při nebezpečí přirozené povodně  a  zaniká,  pominou-li  příčiny  takového  nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje  věnovat zvýšenou  pozornost vodnímu  toku nebo jinému zdroji  povodňového  nebezpečí,  zahajuje  činnost  hlásná a hlídková  služba; na  vodních dílech  nastává tento  stav při dosažení  mezních  hodnot  sledovaných  jevů  a  skutečností z hlediska  bezpečnosti  díla  nebo  při  zjištění  mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

b) druhý  stupeň (stav  pohotovosti)  se  vyhlašuje v  případě, že nebezpečí  přirozené povodně  přerůstá v  povodeň; vyhlašuje se také  při  překročení  mezních  hodnot  sledovaných  jevů a skutečností  na  vodním  díle  z  hlediska  jeho bezpečnosti; aktivizují se  povodňové orgány a další  účastníci ochrany před  povodněmi,  uvádějí  se  do  pohotovosti  prostředky  na zabezpečovací práce, provádějí se  opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

c) třetí stupeň (stav ohrožení)  se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího  rozsahu, ohrožení životů  a majetku v záplavovém  území;  vyhlašuje  se  také  při  dosažení  kritických  hodnot sledovaných jevů  a skutečností na vodním  díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

 

Směrodatné limity povodňových stavů – Botič                 

  • 1. stupeň aktivity, stav bdělosti: průtok 10 m3/s, měrný profil VD Hostivař
  • 2. stupeň aktivity, stav pohotovosti: průtok 15 m3/s, měrný profil VD Hostivař
  • 3. stupeň aktivity, stav ohrožení: průtok 35 m3/s, měrný profil VD Hostivař

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons