Veřejné prostory Prahy 10

Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích

Základní informace


MČ Praha 10 má unikátní metodiku, kterou motivuje developery k finanční spoluúčasti na veřejné infrastruktuře - Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích.

MČ Praha 10 získá finance na svou veřejnou infrastrukturu a soukromý stavebník bude předem znát podmínky pro výstavbu, svoji spoluúčast a její požadovanou výši.

Metodika s názvem „Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích“ vznikla ve spolupráci s Ústavem prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze. V rámci její tvorby byla podrobně analyzována praxe v této oblasti ve vybraných evropských zemích. I na základě těchto rešerší byla stanovena samotná rámcová pravidla pro spolupráci stavebníků s městkou částí Praha 10. 

Idea vzniku tohoto koncepčního materiálu ve spolupráci s odborníky z akademické obce (v tomto případě zástupci katedry Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze), se zrodila v návaznosti na programové prohlášení RMČ Praha 10, kterým se MČ Praha 10 zavázala prosazovat sebevědomý přístup v oblasti regulace developerských projektů, a tím i přesně metodicky a objemově kvantifikovala požadované investice developerů do území.

Obdobné metodiky se v Praze dnes již začínají objevovat, avšak bez předem jasně stanovených pravidel a transparentnosti celého procesu. Snahou MČ Praha 10 je v tomto případě nastavení vzájemného partnerství dotčených stran vedoucí ke kvalitnímu územnímu rozvoji Prahy 10.

Náplní dokumentu Metodiky je komplexně zhodnotit danou problematiku partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti veřejných investic.

Metodika analyzuje spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích na vybraných příkladech evropských plánovacích systémů, neboť v současnosti tento model funguje v rovině úspěšné realizace pouze v zahraničních zemích (Anglie, Nizozemsko, Rakousko atd.). Analyzuje jednotlivé přístupy k územnímu plánování a k regulaci v území a mimo jiné také poukazuje na fakt, že se v zemích EU poměrně dosti odlišují. Jednoznačné je pouze společné poznání důležitosti a významu určité plánovací politiky a procedurálního rámce, který řeší způsoby využívání pozemků a jejich vazby na širší sociální kontext a ekonomické možnosti a dopady.

Dále dokument popisuje Metodiku samotnou, tedy obecně stanovuje rámcová pravidla pro zajištění spoluúčasti stavebníků na financování projektů veřejné infrastruktury. Tato část je zaměřena na přípravu spoluúčasti, stanovení výše této spoluúčasti a pro jednání zástupců obce se soukromými stavebníky a developery, připravujícími projekty územního rozvoje za účelem zisku, o jejich spolupráci na zajišťování investičních záměrů veřejné infrastruktury jako součásti vybavování území.

Návrh vychází z analýzy poznatků z úvodu dokumentu, avšak přihlíží k podmínkám v České republice, zejména k postavení a hospodaření obcí či k právní úpravě územního plánování –  k cílům stanoveným v § 18 odst. 1 až 3 a v § 9 odst. 1 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). A i když Metodika vychází z předpokladu, že obec a stavebníci mají společný zájem na vytváření potřebné kvality veřejné infrastruktury v obci a že mezi výší veřejných investic a intenzitou rozvoje prostřednictvím soukromých investic by měl být vzájemný vztah, poukazuje Metodika na obecně platné principy, jichž by mělo být při vzájemné spolupráci obou stran docíleno - kritérium výhodnosti (win-win), jednoduché uplatnitelnosti, rovnosti příležitostí (transparentnosti), stability podmínek a dlouhodobé udržitelnosti.

V závěru se pak nachází případová studie, konkretizující a aplikující obecná pravidla Metodiky pro využití v plánování veřejných investic pro Městskou část Praha 10.

 

KOHO SE METODIKA TÝKÁ:

Účastníkem na straně obce jsou orgány obce v samostatné působnosti včetně zastupitelstva.

Účastníkem na straně stavebníka jsou všichni soukromí stavebníci (fyzické osoby a právnické osoby) žádající o povolení k výstavbě v obci, jejichž investiční záměr je současně určen ke komerčnímu pronájmu nebo prodeji.

 

AKTUÁLNĚ:

Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích byla schválena ZMČ Praha 10 dne 2. 3. 2020 a stala se tak strategickým dokumentem při rozhodování týkajících se územního rozvoje městské části Praha 10.

 

V případě, že plánujete projekt na území městské části Praha 10 a potřebujete znát konkrétní podobu a pravidla Metodiky, kontaktujte nás, s uvedením popisu záměru, místa jeho umístění a aktuálního stavu přípravy záměru, prostřednictvím formuláře níže. Následně budete kontaktování zaměstnanci úřadu ohledně dalšího postupu.

Napište svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Feedback Comments

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons