We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích

Základní informace


MČ Praha 10 má unikátní metodiku, kterou motivuje developery k finanční spoluúčasti na veřejné infrastruktuře - Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích.

MČ Praha 10 získá finance na svou veřejnou infrastrukturu a soukromý stavebník bude předem znát podmínky pro výstavbu, svoji spoluúčast a její požadovanou výši.

Metodika s názvem „Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích“ vznikla ve spolupráci s Ústavem prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze. V rámci její tvorby byla podrobně analyzována praxe v této oblasti ve vybraných evropských zemích. I na základě těchto rešerší byla stanovena samotná rámcová pravidla pro spolupráci stavebníků s městkou částí Praha 10. 

Idea vzniku tohoto koncepčního materiálu ve spolupráci s odborníky z akademické obce (v tomto případě zástupci katedry Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze), se zrodila v návaznosti na programové prohlášení RMČ Praha 10, kterým se MČ Praha 10 zavázala prosazovat sebevědomý přístup v oblasti regulace developerských projektů, a tím i přesně metodicky a objemově kvantifikovala požadované investice developerů do území.

Obdobné metodiky se v Praze dnes již začínají objevovat, avšak bez předem jasně stanovených pravidel a transparentnosti celého procesu. Snahou MČ Praha 10 je v tomto případě nastavení vzájemného partnerství dotčených stran vedoucí ke kvalitnímu územnímu rozvoji Prahy 10.

Náplní dokumentu Metodiky je komplexně zhodnotit danou problematiku partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti veřejných investic.

Metodika analyzuje spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích na vybraných příkladech evropských plánovacích systémů, neboť v současnosti tento model funguje v rovině úspěšné realizace pouze v zahraničních zemích (Anglie, Nizozemsko, Rakousko atd.). Analyzuje jednotlivé přístupy k územnímu plánování a k regulaci v území a mimo jiné také poukazuje na fakt, že se v zemích EU poměrně dosti odlišují. Jednoznačné je pouze společné poznání důležitosti a významu určité plánovací politiky a procedurálního rámce, který řeší způsoby využívání pozemků a jejich vazby na širší sociální kontext a ekonomické možnosti a dopady.

Dále dokument popisuje Metodiku samotnou, tedy obecně stanovuje rámcová pravidla pro zajištění spoluúčasti stavebníků na financování projektů veřejné infrastruktury. Tato část je zaměřena na přípravu spoluúčasti, stanovení výše této spoluúčasti a pro jednání zástupců obce se soukromými stavebníky a developery, připravujícími projekty územního rozvoje za účelem zisku, o jejich spolupráci na zajišťování investičních záměrů veřejné infrastruktury jako součásti vybavování území.

Návrh vychází z analýzy poznatků z úvodu dokumentu, avšak přihlíží k podmínkám v České republice, zejména k postavení a hospodaření obcí či k právní úpravě územního plánování –  k cílům stanoveným v § 18 odst. 1 až 3 a v § 9 odst. 1 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). A i když Metodika vychází z předpokladu, že obec a stavebníci mají společný zájem na vytváření potřebné kvality veřejné infrastruktury v obci a že mezi výší veřejných investic a intenzitou rozvoje prostřednictvím soukromých investic by měl být vzájemný vztah, poukazuje Metodika na obecně platné principy, jichž by mělo být při vzájemné spolupráci obou stran docíleno - kritérium výhodnosti (win-win), jednoduché uplatnitelnosti, rovnosti příležitostí (transparentnosti), stability podmínek a dlouhodobé udržitelnosti.

V závěru se pak nachází případová studie, konkretizující a aplikující obecná pravidla Metodiky pro využití v plánování veřejných investic pro Městskou část Praha 10.

 

KOHO SE METODIKA TÝKÁ:

Účastníkem na straně obce jsou orgány obce v samostatné působnosti včetně zastupitelstva.

Účastníkem na straně stavebníka jsou všichni soukromí stavebníci (fyzické osoby a právnické osoby) žádající o povolení k výstavbě v obci, jejichž investiční záměr je současně určen ke komerčnímu pronájmu nebo prodeji.

 

AKTUÁLNĚ:

Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích byla schválena ZMČ Praha 10 dne 2. 3. 2020 a stala se tak strategickým dokumentem při rozhodování týkajících se územního rozvoje městské části Praha 10.

 

V případě, že plánujete projekt na území městské části Praha 10 a potřebujete znát konkrétní podobu a pravidla Metodiky, kontaktujte nás, s uvedením popisu záměru, místa jeho umístění a aktuálního stavu přípravy záměru, prostřednictvím formuláře níže. Následně budete kontaktování zaměstnanci úřadu ohledně dalšího postupu.

Napište svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Feedback Comments

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons