Veřejné prostory Prahy 10

Platný územní plán

Text/HTML

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

Ilustrační katastrální mapa PrahyPlatný územní plán plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Je to, zjednodušeně řečeno, „zákon o využití území Prahy“. Slouží například projektantům při tvorbě návrhů a úředníkům stavebních úřadů při jejich posuzování. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti pozemku nebo zásady rozvoje dané lokality či jejího okolí. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.

 

HISTORIE ÚZEMNÍHO PLÁNU

Za první právní předpis Územního plánu je považován Stavební řád pro Prahu, Plzeň a České Budějovice z roku 1886. Tento řád byl závazný téměř sto let, než celospolečenské změny po listopadu roku 1989 vyvolaly jeho naléhavou revizi. Jelikož zpracování komplexního ÚPn pro město velikosti Prahy trvá poměrně dlouho a stavební vývoj nelze zastavit, uložily samosprávné orgány města zpracování přechodného plánu – Plánu stabilizovaných území, který bude platit pro krátké časové období. Dále bylo dohodnuto, že nový územní plán bude zpracováván jako Územní plán sídelního útvaru (ÚPnSÚ) a byly zahájeny práce na Územních a hospodářských zásadách (ÚHZ) pro plán nový.

 

Koncept ÚHZ byl předložen k projednání v červnu 1993, v téže době byl projednáván koncept Plánu stabilizovaných území. V říjnu 1993 byly ÚHZ schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy a ÚHA bylo uloženo zpracovat koncept nového územního plánu. Dne 24.2.1994 byl schválen Zastupitelstvem města Územní plán hl. m. Prahy - Plán stabilizovaných území a byla zrušena platnost starého územního plánu z roku 1886. Po vytvoření konceptu ÚP (30.6.1995) a návrhu ÚP (30.4.1998) a jejich projednávání, byl ÚP schválen dne 9.9.1999 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (s účinností od 1. 1. 2000).

 

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 31.5.2007 bylo zahájeno pořizování nového Územního plánu.  V roce 2009 byl vydán koncept. Usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy ze 7.6.2012 však pořizování nového Územního plánu ukončilo a bylo schváleno pořízení Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy. Dne 19.9.2013 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy návrh zadání Metropolitního plánu.

Bližší informace ohledně návrhu Metropolitního plánu naleznete zde.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚZEMNÍM PLÁNU

V České Republice je ÚP vyhotovován na základě stavebního zákona 183/2006 Sb. Schválený územní plán se vyhlašuje (zveřejňuje) formou opatření obecné povahy (OOP) zahrnující výrok a odůvodnění, a vydává ho vyvěšením zastupitelstvo obce. Účinným se stává po uplynutí zákonné lhůty, kdy se OOP zároveň sejme. Ve většině případů se u územního plánu a jeho schválených změn jedná o krátké OOP s textem uvádějícím legislativní podklady a předmět schváleného plánu či jeho změn.

 

Samotný ÚP je tvořen textovou částí, která obsahuje podrobný popis (výrok, odůvodnění, přílohy, apod.) a z grafické části, kterou tvoří výkresová dokumentace, v současné době zhotovovaná v měřítku 1:5 000 nebo 1:10 000. Textová a výkresová část bývá přílohou předmětného OOP. Územní plán je vyhotoven na základě územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů, vlastních podkladů a rozborů daného území, popřípadě územních studií. Nadřazené dokumenty pro územní plán jsou Politika územního rozvoje a  Zásady územního rozvoje, s kterými musí být v souladu.

 

Územní plán je všeobecně závazný, v určitých případech je možné provést jeho změny či úpravy. Změny se týkají například funkcí jednotlivých lokalit, upravení hranic či vyhlášky. Vzhledem k přípravě nového územního plánu je nyní jejich přijímání zastaveno. Výjimkou jsou jen celoměstsky významné změny.

 

VÍCE INFORMACÍ: http://www.iprpraha.cz/clanek/53/uzemni-plan-sidelniho-utvaru-hl-m-prahy

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons