We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Veřejné prostory Prahy 10

Architektonicko-urbanistická studie veřejných prostor sídliště Solidarita

Enter Title

VIZUALIZACE

Sídliště Solidarita je cennou urbanistickou strukturou, neboť je jednou z prvních poválečných realizací obytného souboru, který není řešen formou blokové zástavby. Kvalitní urbanistická kompozice nabízí i hodnotu v podobě velkorysého rozsahu ploch zeleně a rekreačního zázemí. Vzhledem k ucelenosti a koncepční dokončenosti sídliště by již nemělo docházet k úpravám nebo dostavbám nových objektů, veškeré změny by měly být spojeny pouze se zásahy do revitalizace přilehlých veřejných prostranství.

Z výše uvedeného důvodu byla v roce 2014 zahájena systematická péče o veřejný prostor sídliště Solidarita v první fázi zpracováním architektonické studie veřejných prostor sídliště, která stanovuje celkovou koncepci budoucích úprav veřejného prostoru lokality.

Studie řeší zejména hierarchii a typologii veřejných prostranství, hledá principy materiálového řešení povrchů, dopravy v klidu a situování kontejnerů pro tříděný odpad. Prioritou studie je celkové zkvalitnění prostorů řešeného území z hlediska funkčního, estetického a bezpečnostního se zaměřením na zpřehlednění veřejných prostor a posílení významu ploch centrálního charakteru.

Studie navrhuje celkovou výměnu a kultivaci všech pochozích a pojízdných ploch. Navržené úpravy jsou provedeny s ohledem na historickou výjimečnost sídliště a na architektonickou hodnotu a styl řešeného území. Navržené úpravy jsou civilní a jednoduché ve svém výrazu, s důrazem na funkčnost a přehlednost, odpovídající stylu architektury sídliště s mírnými prvky počínajícího brutalismu a elegantním detailem konstrukce.

Navržené materiály jsou vybrány s ohledem na historickou skutečnost a charakter místa. Projekt pracuje se čtvercovou betonovou dlažbou v neustálé kombinaci s drobnou kamennou mozaikou (žula) vhodně doplněné o živičné plochy s grafickou aplikací. Pojížděné plochy jsou navrženy v tradičním živičném materiálu doplněném o kamenné žulové plochy v místě křížení komunikací. V detailu řešení se jedná o plochy křižujících se vozovek vyvýšené do úrovně přilehlých chodníků s rozšířenými nárožími. Vytváří se tak přirozené zpomalovací prvky, které vyhovují současnému trendu přednostního řešení křižovatek méně zatížených komunikací v úrovni pěších ploch bez výškových bariér. Plochy pro parkování mohou být zvýrazněny betonovou nebo kamennou dlažbou.

 

AKTUÁLNĚ:

Na základě výše uvedené studie již byla realizována oprava řady chodníků v lokalitě, a to jak ze strany MČ Praha 10 v rámci tehdejšího chodníkového programu, tak ze strany TSK, která má architektonicko-urbanistickou studii veřejných prostor sídliště Solidarita pro tyto účely k dispozici.

 

DETAIL NÁROŽÍ ULIC DĚTSKÁ A DVOULETKY

 

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons