Veřejné prostory Prahy 10

Architektonicko-urbanistická studie veřejných prostor sídliště Solidarita

Enter Title

VIZUALIZACE

Sídliště Solidarita je cennou urbanistickou strukturou, neboť je jednou z prvních poválečných realizací obytného souboru, který není řešen formou blokové zástavby. Kvalitní urbanistická kompozice nabízí i hodnotu v podobě velkorysého rozsahu ploch zeleně a rekreačního zázemí. Vzhledem k ucelenosti a koncepční dokončenosti sídliště by již nemělo docházet k úpravám nebo dostavbám nových objektů, veškeré změny by měly být spojeny pouze se zásahy do revitalizace přilehlých veřejných prostranství.

Z výše uvedeného důvodu byla v roce 2014 zahájena systematická péče o veřejný prostor sídliště Solidarita v první fázi zpracováním architektonické studie veřejných prostor sídliště, která stanovuje celkovou koncepci budoucích úprav veřejného prostoru lokality.

Studie řeší zejména hierarchii a typologii veřejných prostranství, hledá principy materiálového řešení povrchů, dopravy v klidu a situování kontejnerů pro tříděný odpad. Prioritou studie je celkové zkvalitnění prostorů řešeného území z hlediska funkčního, estetického a bezpečnostního se zaměřením na zpřehlednění veřejných prostor a posílení významu ploch centrálního charakteru.

Studie navrhuje celkovou výměnu a kultivaci všech pochozích a pojízdných ploch. Navržené úpravy jsou provedeny s ohledem na historickou výjimečnost sídliště a na architektonickou hodnotu a styl řešeného území. Navržené úpravy jsou civilní a jednoduché ve svém výrazu, s důrazem na funkčnost a přehlednost, odpovídající stylu architektury sídliště s mírnými prvky počínajícího brutalismu a elegantním detailem konstrukce.

Navržené materiály jsou vybrány s ohledem na historickou skutečnost a charakter místa. Projekt pracuje se čtvercovou betonovou dlažbou v neustálé kombinaci s drobnou kamennou mozaikou (žula) vhodně doplněné o živičné plochy s grafickou aplikací. Pojížděné plochy jsou navrženy v tradičním živičném materiálu doplněném o kamenné žulové plochy v místě křížení komunikací. V detailu řešení se jedná o plochy křižujících se vozovek vyvýšené do úrovně přilehlých chodníků s rozšířenými nárožími. Vytváří se tak přirozené zpomalovací prvky, které vyhovují současnému trendu přednostního řešení křižovatek méně zatížených komunikací v úrovni pěších ploch bez výškových bariér. Plochy pro parkování mohou být zvýrazněny betonovou nebo kamennou dlažbou.

 

AKTUÁLNĚ:

Na základě výše uvedené studie již byla realizována oprava řady chodníků v lokalitě, a to jak ze strany MČ Praha 10 v rámci tehdejšího chodníkového programu, tak ze strany TSK, která má architektonicko-urbanistickou studii veřejných prostor sídliště Solidarita pro tyto účely k dispozici.

 

DETAIL NÁROŽÍ ULIC DĚTSKÁ A DVOULETKY

 

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons