Veřejné prostory Prahy 10

Generel cyklistických cest

Text/HTML

Kola ve stojanu před budovou úřadu V rámci zpracování generelu byly základními podkladovými materiály "Systém celoměstských cyklotras" schválený RHMP pro cyklistickou dopravu v lednu 2008 a návrh vedení cyklistických tras na území Prahy 10 zpracovaný přímo zástupci Městské části. Na základě těchto dvou materiálů, podrobného pasportu vybraných lokalit a diskuzí v rámci pracovních schůzek byla stabilizována předkládaná výsledná podoba generelu.

V rámci návrhu jsou v příslušných grafických situacích vyznačeny jednotlivé navrhované cyklistické trasy včetně podrobného komentáře možností jejich vedení v daném území. Celkový systém navrhnutých tras je pak dohromady kompletně zachycen na jednom velkoformátovém výkresu včetně vyznačení významných cílů a zdrojů v území, rekreačních oblastí, tras MHD, SSZ, prostorového uspořádání komunikací, předpokládaného umístění stojanů na kola a potenciálně nebezpečných či problémových míst z hlediska provozu cyklistů.

 

Systém cyklotras na území Prahy 10 byl rozdělen na čtyři základní typy:

  1. páteřní trasy vycházející ze "Systému celoměstských cyklotras"
  2. hlavní trasy vycházející ze "Systému celoměstských cyklotras"
  3. páteřní trasy doporučené MČ Praha 10 k doplnění do "Systému celoměstských cyklotras"
  4. trasy doporučené MČ Praha 10 jako doplňující k síti hlavních cyklotras vycházejících ze "Systému celoměstských cyklotras"
  5. V průběhu zpracování byl návrh konzultován se zástupci okolních městských částí, na jejichž území bezprostředně vstupovaly cyklistické trasy navržené jako doplňující k základnímu systému "Systému celoměstských cyklotras".

 

CÍL PROJEKTU A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

Základním cílem projektu je navrhnout síť cyklistických tras tak, aby se zvýšila atraktivita jízdy na kole po městě, zejména z hlediska komfortu a bezpečí jízdy na kole a to jak pro jízdy rekreační a dálkové (s propojením na celoměstskou síť), tak i pro cesty do školy, zaměstnání a další každodenní cesty.

V rámci návrhu je respektována celoměstská síť páteřních a hlavních cyklistických tras, která je dále doplněna řadou dalších tras tak, aby bylo dosaženo potřebné hustoty sítě, která odpovídá skutečným potřebám cyklistů.

Všechny trasy jsou v rámci textové i grafické části dokumentace popsány z hlediska možností jejich prostorového uspořádání, kolizních míst, případně i vynucených opatření, bez jejichž realizace není vedení cyklistické trasy možné. V rámci předkládaného projektu ovšem nejsou jednotlivé trasy detailně projekčně dopracovány, je pouze stabilizováno jejich umístění a směrové vedení. Podrobné technické detaily jejich uspořádání budou řešeny v rámci navazujících stupňů projektové dokumentace při respektování zásad stanovených v rámci generelu.

Trasy jsou vázány na významné zdroje a cíle v území, v rámci jejich vedení by měla být respektována tzv. kontinuita typu trasy, spočívající ve snaze v rámci jedné trasy používat v souladu s prostorovými možnostmi jednotný způsob vedení cyklistické trasy územím.

Při vlastním návrhu cyklistických tras by měla být preferována segregovaná cyklistická doprava.

 

V případě, že to není možné, je nutné navrhovat smíšený provoz v pořadí:

  1. cyklistický provoz s pěší dopravou
  2. cyklistický provoz s automobilovou dopravou s vyhrazenými pruhy pro cyklisty
  3. cyklistická doprava jako součást silničního provozu

Navrhované cyklotrasy mají své logické pokračování na území okolních městských částí. Páteřní a hlavní trasy jsou zastabilizovány v celoměstském měřítku, systém doplňujících hlavních tras, které překračují hranice Prahy 10 byl v průběhu zpracování konzultován se zástupci dotčených městských částí - konkrétně s MČ Praha 3 a MČ Praha 15.

V rámci návrhu byly vytipovány lokality vhodné pro zřízení malých okruhů vhodných pro rodiče s dětmi (tzv. "family friendly"), které plní rekreační a oddychovou funkci. Tato místa se nacházejí v blízkosti parků a větších rekreačních území, jejich vhodným doplňkem jsou například dětská hřiště a podobná zařízení.

Trasy některých navrhnutých cyklotras procházejí přes území, které je v současné době pro cyklisty (a ostatní dopravu) neprůjezdné. V těchto případech je na tuto skutečnost upozorněno v rámci doprovodného popisu vedení trasy. Se zprůjezdněním těchto úseků se ve výhledu počítá v rámci postupné urbanizace a rekultivace zájmového území.

Na území Prahy 10 byly dále vytipovány lokality, které jsou vhodné pro umístění stojanů pro kola. V grafických přílohách jsou všechna tato místa patřičně vyznačena. Rovněž jsou vyznačeny i stávající jednosměrné komunikace, které jsou ve výhledu určeny pro zobousměrnění pro cyklistickou dopravu.

 

CHARAKTERISTIKA VÝCHOZÍCH PODMÍNEK NA ÚZEMÍ PRAHY 10

Městská část Praha 10 se nachází v jihovýchodní oblasti Prahy, bezprostředně sousedí se 7 dalšími městskými částmi - konkrétně se jedná o Prahy 2, 3, 4, 9, 11, 14 a 15. Celková rozloha území Prahy 10 činí 1 876 hektarů. Na této rozloze se podílí 9 katastrálních území, na území Prahy 10 celkově žije cca 111 tisíc obyvatel. Historie Prahy 10 jako celku se datuje od roku 1966, kdy v hlavním městě vzniklo 10 samostatných obvodů, v roce 1994 se oddělila dnešní Praha 15.

V současnosti není na území Prahy 10 vyznačena žádná souvislá cyklistická trasa či stezka.
Výhledově se v rámci celoměstského systému počítá se zprovozněním několika páteřních tras, které bude doplňovat několik dalších hlavních cyklotras. Konkrétně se jedná o páteřní radiální trasu A23 procházející přes území Prahy 10 v oblasti Vršovic a Záběhlic. Dále pak trasu A24, která je územím Prahy 10 vedena v oblasti Vinohrad a Malešic. V tangenciálním směru se výhledově uvažuje o trase A42 procházející z Vinohrad přes Vršovice směrem do Záběhlic a o trase A43 směřující z Malešic do Strašnic. Systém páteřních tras pak má být doplněn hlavní trasou A230 (v relaci Strašnice - Vršovice) a trasou A234 (Záběhlice - Strašnice - Malešice). Podél východní hranice Prahy 10 pak prochází rovnoběžně s Průmyslovou ulicí navazující hlavní cyklotrasy A236 a A246.
Všechny tyto trasy budou v blízké či vzdálenější budoucnosti na území Prahy 10 zřízeny.

Z projekčního hlediska je v současnosti nejvíce rozpracovaná trasa A23 v oblasti Záběhlic, projektová dokumentace se momentálně nachází ve stupni pro územní rozhodnutí. Navazující část této trasy, procházející přes Vršovice, se nachází ve studijním rozpracování realizovatelnosti. Projekčně je dále rozpracováno zřízení vyhrazených cyklistických pruhů v ulicích Vršovická a V Olšinách. Prozatím se počítá s jejich operativním zřízením v úsecích mezi křižovatkami, kde lze cyklistické pruhy realizovat pouze změnou stávajícího dopravního značení (vodorovného i svislého). Navazující úseky, zejména místa světelně řízených křižovatek, budou řešena následně.

Kromě výše zmíněných opatření je pak ještě ve fázi projekční přípravy cyklotrasa procházející Vinohradskou a Počernickou ulicí (část trasy A24), kde se předpokládá zřízení vyhrazených cyklistických pruhů v hlavním dopravním prostoru (týká se zejména Počernické ulice). V rámci zpracování generelu bylo ovšem doporučeno vést trasu A24 ulicemi Nad Vodovodem a Káránská, trasa Počernickou ulicí je v rámci zpracované dokumentace označena jako alternativní.

Projekční práce na dalších trasách na území Prahy 10 nebyly prozatím zahájeny. Z pohledu celého města by v definitivním stavu mělo být v Praze zřízeno cca 411km v rámci páteřních cyklotras a dalších cca 265km v rámci doplňujících hlavních tras. Území Prahy 10 je nedílnou součástí tohoto celku. Systém celoměstských cyklistických tras byl v původní podobě v roce 1993 schválen Radou zastupitelstva hl.m. Prahy (RZHMP) a byl promítnut do Územního plánu hl.m. Prahy z roku 1999.

V dalších letech byl návrh postupně upravován a dále rozvíjen do dnešní podoby. Pro zpracování předkládaného generelu byly jako podkladové materiály použity údaje z ledna roku 2008.

 

KE STAŽENÍ:

 

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons