Veřejné prostory Prahy 10

OC Cíl

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

V rámci Strategie pro veřejné prostory a projektu Společně měníme se v roce 2013 rozhodla MČ Praha 10 zapojit do návrhu řešení veřejného prostoru u OC Cíl i občany a zohlednit jejich požadavky v architektonických návrzích. Revitalizace veřejného prostoru v areálu OC Cíl se tak v té době stala vzorovým participačním projektem, do kterého byly již od počátku zapojeni místní obyvatelé.

Obchodní středisko Cíl bylo vystavěno v šedesátých letech minulého století jako jedno ze dvou center sídliště Zahradní Město. Ačkoli od té doby proběhla řada dílčích úprav, je v současnosti, po téměř půl století, nutná kompletní obnova prostranství. Za hranicí životnosti jsou zejména povrchy, obnovu potřebuje ale i městský mobiliář, který je buď zastaralý, nebo neodpovídá současným potřebám.

Odevzdané studie našly řešení revitalizace veřejného prostoru u OC Cíl a vítězný návrh byl v dubnu 2014 představen a prodiskutován s občany, kteří výslednou variantu podpořily.

Základní myšlenkou nového návrhu bylo proto prostor sjednotit. Dát mu jednotnou, srozumitelnou a snadno zapamatovatelnou identitu, zohlednit požadavky všech věkových kategorií na kvalitu veřejného prostoru, nestavět žádné překážky, být bezbariérový.

Na základě toho vznikl koncept homogenní, mírně zvlněné plochy (krajiny), jejíž řád je promítnut do pomyslného rastru – mřížky. Navržené hlavní vodorovné osy A, B a C jsou zhruba ve směru západ – východ a navazují na osu Zahradního města – ulici Jabloňovou a na pěší průchod v objektu rezidence. Navržené hlavní svislé osy 1, 2, 3, 4, 5 jsou zhruba ve směru sever – jih a navazují na osu pasáže OC. Vzdálenost mezi hlavními osami odpovídá rozměru třiceti dlaždic formátu 400x400 mm se spárou cca 5 mm a činí cca 12150 mm.

K těmto hlavním osám jsou vztaženy veškeré navrhované objekty v řešeném území. Na křížení hlavních os je navržen základní modul o velikosti cca 6x6 m, v jehož středu budou vysazeny nové stromy (pod nimi je použita dlažba se zatravněnou spárou). V těsné blízkosti stromů a na volné ploše je pak umístěn nový městský mobiliář (segmentové lavičky, prvky nového veřejného osvětlení, odpadkové koše aj.), dřevěná podia s mlatovou plochou a herními prvky.

Celková plocha je primárně určená pro pěší pohyb (s občasným zásobováním okolních objektů vozidlem) a relaxaci (odpočinek, schůzka, hra dětí…). Avšak není zde opomenuto ani na pořádání různých krátkodobých akcí typu farmářské trhy, veřejné čtení u knihovny či sousedská setkání (pro jejich potřeby je navržen areálový vodovod a venkovní pítka).

Území je navíc upravováno s maximální snahou po plynulosti bez terénních zlomů. Celý prostor řešeného území je přístupný bezbariérově a plně respektuje parametry určené předpisy o užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístupy na všechny plochy jsou bezbariérové, bez schodů, v místech, kde jsou schody použity jako důležitý architektonický a prostorotvorný prvek, je vždy alternativní cesta po rampě.

Důležitým technickým aspektem tohoto návrhu je řešení nakládání s dešťovou vodou a princip vsakování. Odvodnění revitalizovaných zpevněných ploch je zprostředkováno skrz navržené zatravňovací skladby v okolí jednotlivých stromů (pod každým stromem je navrženo hutněné zasakovací štěrkové lože z drceného štěrku s propojením do štěrkového obsypu vsakovacích nádrží) či přes systém vybudovaných vsakovišť (uličních vpustí či dešťových svodů zaústěných do navržených vsakovacích nádrží), dimenzovaných dle srážek a odvodňované plochy.

PROJEKT:

Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební řízení zpracoval vybraný ateliér Ti2 architekti. Po úpravách dokumentace v závislosti na nutnosti vyjmutí z úprav veřejného prostoru  jednoho pozemku ve vlastnictví subjektu, se kterým se nezdařila dohoda, byla dne 30. 12. 2016 podána žádost o vydání územního rozhodnutí na stavební úřad MČ Praha 10. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 7. 2017 a následně byla podána žádost o stavební povolení na stavební úřad MČ Praha 10. Stavební povolení bylo vydáno dne 11. 9. 2017.

Prosror byl dne 31. 10. 2019 zkolaudován.

Před:

Po:

        

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons