Veřejné prostory Prahy 10

Park Na Solidaritě

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

POPIS PROCESU PROJEKTU:

PRVNÍ FÁZE: PODNĚTY PRO ARCHITEKTONICKÉ ATELIÉRY

Cílem první fáze projektu bylo informovat rezidenty vymezené oblasti kolem Parku Na Solidaritě o zamýšlené revitalizaci parku i jeho okolí a přímo je do toho procesu zapojit. Dvě veřejná setkání a na ně navazující hlasování měly přinést co nejlepší podklady od místních pro architektonické ateliéry, aby architekti mohli při vypracovávání studií maximálně zohlednit jejich potřeby.

1. CITY ANALYTICS

Abychom mohli co nejlépe navrhnout podobu celého participativního projektu, využili jsme ještě před jeho začátkem analýzu veřejně dostupných otevřených a polootevřených zdrojů anonymizovaných dat. Ty pocházejí z dat ČSÚ, sociálních sítí a mobilních operátorů a byla zpracována za pomoci multiagentního aktivitního modelu do graficky přívětivé podoby. Díky tomu jsme byli schopni odhadnout demografické a socioekonomické složení obyvatel vymezené lokality i lidí, kteří lokalitou jen projíždějí či prochází.

2. BLESKOVÝ PRŮZKUM O KVALITĚ ŽIVOTA

První zapojení veřejnosti z řad místních obyvatel proběhlo společně s informační kampaní 17. září 2016 během akce Zažít město jinak, která se konala před Strašnickým divadlem. Tazatelé oslovili celkem 113 respondentů. Ti se vyjadřovali k 21 tématům týkajícím se života v dané lokalitě. Přesněji pomocí plusových a minusových hlasů vyjadřovali ne/spokojenost s danými aspekty v lokalitě.

3. VEŘEJNÁ SETKÁNÍ - SBĚR PODNĚTŮ PRO ARCHITEKTY

Výsledky City Analytics a bleskového průzkumu posloužily jako podklad pro dvě veřejná setkání, která se konala 2. a 17. října 2016. Ta proběhla ve Strašnickém divadle a byla otevřena široké veřejnosti. Cílem bylo od místních získat zpětnou vazbu, co je na aktuální podobě parku nejcennější a co by mělo být zachováno, a naopak jaké změny by byly potřeba, aby park mohl sloužit ještě lépe. Z podnětů pak vzešel obsah hlasování rezidentů, které mělo jejich naléhavost ověřit.

4. HLASOVÁNÍ O NÁMĚTECH PRO ARCHITEKTONICKÉ ATELIÉRY

Hlasování o námětech pro architektonické ateliéry probíhalo od 1. do 8. listopadu 2016. Zapojilo se do něj celkem 297 domácností, což je cca 12,5 procenta z oslovených. Náměty k hlasování vzešly z prvních dvou veřejných setkání, jež se uskutečnila ve Strašnickém divadle.

 

DRUHÁ FÁZE: URBANISTICKÉ STUDIE

Na základě podnětů z první fáze participativního projektu v období od prosince 2016 do srpna 2017 vypracovaly tři architektonické ateliéry oslovené MČ Praha 10 (Atelier TERRA FLORIDA, Roháč Stratil architektonický ateliér, Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury) urbanistické studie možné revitalizace parku.

Druhá participativní fáze začala představením architektonických studií na sousedském setkání v kavárně Strašnického divadla 3. října 2017. Následně proběhlo on-line hlasování o studiích (10. až 24. října 2017), jehož cílem nebylo pouze zjistit nejvhodnější studii, ale především prioritizovat jejich jednotlivé aspekty a poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu ke studiím.

5. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ - PŘEDSTAVENÍ URBANISTICKÝCH STUDIÍ

Na začátku druhé participativní fáze byly odprezentovány architektonické studie možné proměny Parku Na Solidaritě. A to přímo jejich autory. Jako zadání jim posloužila data z první fáze projektu. Představení studií proběhlo na sousedském setkání v kavárně Strašnického divadla 3. října 2017. Samozřejmostí byla následná diskuze a sběr podnětů pro druhé hlasování.

6. HLASOVÁNÍ O URBANISTICKÝCH STUDIÍCH

On-line hlasování vyžadovalo verifikaci zadáním unikátního PIN kódu, aby bylo možné zajistit, že se zúčastní jen místní, a zároveň aby byla zajištěna anonymita hlasujících. PIN kódy byly distribuovány v obálkách do poštovních schránek rezidentů nejbližšího okolí parku. Celkem bylo osloveno na 2390 domácností. Vzhledem k nemožnosti využít pro tento účel seznamy voličů či evidenci obyvatel proběhla distribuce stylem "jeden PIN pro jednu domácnost".

Hlasování probíhalo od 10. do 24. října 2017 a zapojilo se do něj celkem 205 domácností (cca 9 % oslovených). Otázky a témata, pomocí nichž hlasující hodnotili urbanistické studie, vzešly ze sousedského setkání ve Strašnickém divadle. Za zajímavý fakt můžeme považovat to, že nadpoloviční většina hlasujících (53 %) se zapojila již v předešlých fázích projektu.

Nejdůležitějším tématem pro hlasující bylo řešení zeleně a řešení dopravy a parkování, nejméně důležité pak bylo téma povrchů cest. Kontroverzním obecným tématem bylo řešení dostupnosti a bezpečnosti v okolí ZŠ Brigádníků a propojení parku s divadlem. Napříč konkrétními návrhy architektonických ateliérů bylo řešení zeleně u všech projektů shodně hodnoceno pozitivně a naopak téma řešení dopravy a parkování bylo obecně nejvíce problematické.

Z výsledků participace vyplynulo, že největší podporu hlasující veřejnosti získal ateliér Land 05. Kompletní výsledky participace včetně hlasování o architektonických studiích z října 2017 ke stažení níže.

Cílem hlasování/průzkumu bylo získání konstruktivní zpětné vazby k dílčím studiím a upozornění na jejich nejlepší aspekty. S výsledkem bude dál pracováno tak, aby konečné úpravy byly v souladu s potřebami místní komunity. Ostatně hlasování probíhalo o architektonických studiích, které jsou takříkajíc prvním ideovým konceptem možných změn. Do jejich podoby zatím nezasahovaly orgány, bez nichž nelze úpravy veřejných prostor realizovat, například orgány policie či silniční správní úřad, apod. Termín realizace proměny veřejného prostoru bude záviset na zmíněných úpravách studií a následných kroků.

Na základě předcházejícího procesu probíhala dále příprava vlastní realizace úprav parku formou rozpracování studie celého území (PDF, 8 MB), která byla dokončena a prezentována vedení městské části Praha 10 v březnu 2019.

V rámci navazujících kroků byla prověřována možnost realizace z finančního hlediska. S ohledem na relativně kvalitní stav komunikací po obvodu parku nebylo možné počítat s rekonstrukcí cest z rozpočtu hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu byla v červenci 2020 studie upravena jen na vlastní parkové plochy (PDF, 1 MB). Zároveň bylo s ohledem na finanční prostředky řešeno rozdělení revitalizace parku na severní a jižní část. Z tohoto pohledu byla upřednostněna severní část, která neměla tak náročný schvalovací proces.

V říjnu 2020 byla uzavřena smlouva na zpracování projektu pro získání povolení realizace stavby od příslušného stavebního úřadu. Součástí zpracování byla i dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a vlastní provedení stavby.  

Společné povolení pro realizaci stavby (PDF, 300 kB) bylo vydáno příslušným stavebním úřadem v září 2021. Toto povolení se týká jen severní části parku (PDF, 1 MB).

AKTUÁLNĚ:

Nyní se nacházíme ve fázi přípravy na vyhlášení veřejné zakázky na realizaci vlastních stavebních prací.

Více informací o proběhlém sběru dat a procesu hlasování naleznete na www.parksolidarita.cz.

 

 

Dne 11.11.2021 proběhlo v severní části parku veřejné setkání ohledně plánované revitalizace za účasti místních občanů, většiny radních městské části, odpovědných úředníků a architektů. V rámci tohoto setkání se řešil soulad aktuálního návrhu se studii odsouhlasenou v participaci. Na základě rozsáhlé diskuze bylo dohodnuto vypuštění volnočasového herního prvku „ďolíčku“ a realizace úprav, která bude vycházet z původní odsouhlasené studie.  

Zápis ze setkání 11.11.2021 (PDF, 470 kB)

Dne 22.11.2021 proběhlo v budově ÚMČ jednání, které bylo dohodnuto v rámci  jednání 11.11.2021. V rámci tohoto jednání byl potvrzen již odsouhlasený další postup úpravy severní části parku. Dále byla diskutována dílčí úprava jižní části parkové plochy

Zápis ze setkání dne 22.11.2021 (PDF, 440 kB)

V rámci připravované revitalizace severní části parku Solidarita se 2.2.2022 v parku od 15,30 uskuteční informativní setkání k rozsahu úprav zeleně. Účastníci budou seznámeny s výstupy ze zpracovaného  dendrologického průzkumu a znaleckého posudku. Součástí též budou informace o plánované výsadbě nových stromů a následné údržbě stávajících dřevin a nových výsadeb.
Pro seznámení s problematikou vkládáme situaci kácení. Zde upozorňujeme, že ještě obsahuje návrh kácení z důvodu výstavby „dolíčku“, který nebude na základě názoru místních občanů realizován. Tedy rozsah kácení se zde bude řešit. Dále uveřejňujeme technickou zprávu, která obsahuje dendrologický průzkum a další informace k rozvoji zeleně. Zde též upozorňujeme, že se jedná o znění před vypuštěním „dolíčku“.  Nejzásadnějším dokumentem je znalecký posudek zpracovaný soudním znalcem, který posuzuje dřeviny navržené k odstranění v severní části parku.
Znalecký posudek (DOC, 150 kB)

V týdnu od 7.3.2022 budou zahájeny přípravné práce v rámci revitalizace severní části parku. Prvním krokem bude kácení stromů a odstraňování pařezů. Odstraněno bude 15 stromů. U většiny stromů je hlavním důvodem jejich zdravotní stav, který by musel být řešen i bez ohledu na plánované úpravy parku. Rozsah kácení byl  redukován  na základě provedených úprav projektu. Dále k omezení rozsahu též došlo na základě jednání s veřejností ze dne 2.2.2022, které na místě proběhlo speciálně k problematice péče o stromy (kácení, výsadby, následná péče). Od 18.2.2022 jsou pak příslušné stromy v terénu označeny. V rámci původního návrhu mělo dojít i k odstranění tří borovic. Ty budou na místě ponechány. Jedna z nich ale bude v rámci úprav přesazena.

Napiště svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons