Veřejné prostory Prahy 10

Stromy za narozené děti

Text/HTML

K výsadbě stromů za narozené dítě se zavázala Městská část Praha 10 ve svém programovém prohlášení po komunálních volbách, které proběhly na podzim roku 2006. V dubnu 2007 byl starostou oznámen záměr realizovat projekt výsadby stromů. Zároveň byla vyhlášena výtvarná soutěž dětí základních škol Prahy 10 s tématem Děti pro děti. Cílem soutěže bylo nakreslit obrázek stromu, který by se stal motivem pro certifikát předávaný rodičům při vítání občánků do obce. Výstava obrázků dětí proběhla v Galerii v pátém patře v budově městského úřadu. Pro certifikát byl nakonec vybrán obrázek Anastázie Krausové ze Základní školy Brigádníků.
 

Cíl projektu

Smyslem celého projektu je především utužovat vztah mezi místní veřejností a zelení, která je neodmyslitelnou součástí městského prostředí. Projekt přímo oslovuje mladší generaci, rodiče nově narozených dětí a potažmo děti samotné. Nové dřeviny se stávají náhradou za dožívající či poškozené stromy, ale převážně jde o zcela novou zeleň na veřejných plochách. Vazba mezi občanem a dřevinami je posilována pozvánkami na symbolické vysazení nových dřevin. O realizovaných výsadbách je veřejnost informována v radničních novinách a na internetových stránkách, kde je uveřejněna stálá informace o tomto projektu. Od roku 2011 jsou pak rodinám zasílány přesné informace týkající se „jejich“ stromů, a to především formou elektronické zprávy nebo SMS zprávy. V této informaci je uvedeno, kde se strom nachází, jaká je jeho GPS lokace a o jakou dřevinu se jedná, včetně latinského ekvivalentu. Zpráva je zasílána všem rodičům bez ohledu na to, zda se účastní fyzicky výsadby.

Od druhého pololetí roku 2015 dochází ke změně projektu. Výsadba jednoho stromu probíhá již za skupinu několika dětí, maximálně deseti dětí. 

 

Jak se zapojit do projektu

Tuto možnost mají rodiče nově narozených dětí vždy při příležitosti slavnostního aktu uvítání občánků do obce, kdy jsou písemnou formou dotázáni, zda mají zájem se projektu zúčastnit. V takovém případě obdrží certifikát se symbolikou projektu, a tím i závazek výsadby nového stromu. Jeden strom připadá pro skupinu maximálně deseti dětí. Evidence počtu takhle přihlášených dětí je následně předávána na odbor životního prostředí a územního rozvoje úřadu (dále OŽR), který samotné sázení nových dřevin zajišťuje. Výsadba stromů proto vždy probíhá zpětně za určité období zahrnující přibližně půl roku.Všichni aktuálně zapojení rodiče jsou před výsadbou kontaktováni s dotazem, zda se chtějí výsadby účastnit fyzicky a symbolicky k vysazení dřeviny přispět. Tato symbolika je vyjádřená možností strom zasypat připravenou zeminou, zalít z konve, či pomoci při instalaci štítku se jménem dítěte. Akce společného sázení probíhá za účasti pracovníků zahradnické firmy, pracovníků OŽR, případně i zástupců vedení radnice městské části.

 

Péče a údržba o nově vysazené dřeviny

Nově vysazené stromy se stávají součástí veřejných ploch, jejichž správa je zajišťována ze strany Městské části Praha 10. Stromy jsou vysazovány i na pozemcích, které jsou mimo vlastnický vztah městské části. Jedná se převážně o pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy, a to převážně komunikační zeleň či uliční stromořadí. Tyto výsadby jsou součástí plánu doplnit postupně v uliční zeleni místa, kde stromy dlouhodobě chybějí, byly poškozeny nebo mohou stávající zeleň rozšířit.
Vysazování dřevin probíhá vždy ve dvou obdobích – podzim a jaro. Výsadbu zajišťuje smluvní zahradnická firma, která pečuje o veřejnou zeleň v příslušné lokalitě. Vytipování vhodných ploch pro výsadby provádějí pracovníci odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje i na základě návrhů veřejnosti (i samotných rodičů).
Tipy na vhodná místa pro výsadby můžou občané předávat OŽR průběžně. Poslední volba závisí na pracovnících odboru, kteří jsou dostatečně seznámeni s možnostmi rozvoje zeleně v dané lokalitě, vhodnosti konkrétního druhu dřeviny pro vybrané místo, ale například i s názory a postoji místních občanů k dalším výsadbám.

 

Realizovaná výsadba 

 

Rok 2023: Na podzim roku 2023 bylo v rámci tohoto projektu vysazeno celkem 49 nových stromů s účastí rodičů a dětí. Nejčastěji vysazovaným stromem byla třešeň pilovitá neboli sakura, dále borovice lesní a jasan úzkolistý. Výsadby proběhly ve Vršovicích, Strašnicích, Záběhlicích a Malešicích včetně Malešického parku. Nejvíce stromů bylo vysazeno ve Strašnicích a Malešicích. Na všechny stromy byly při výsadbě umístěny cedulky s křestními jmény dětí. Všem rodičům byla před výsadbou zaslána informace o plánované výsadbě stromů s možností výběru preferované lokality pro výsadbu, ke které bylo následně při výběru místa přihlíženo.  Následně byli rodiče pozváni k výsadbě. Po výsadbě byla všem rodičům zaslána informace o druhu vysazovaného stromu včetně GPS lokace místa výsadby.Souhrn výsadby.

Rok 2022: Při podzimním kole výsadeb, kdy výsadba proběhla ve Vršovicích, Strašnicích, Malešicích a na Zahradním městě, bylo vysazeno 21 nových stromů. Nejčastěji vysazovanými druhy byla višeň chloupkatá a jeřáb muk. Na všechny stromy byly při výsadbě umístěny cedulky s křestními jmény dětí. Souhrn podzimní výsadby. Jarní kolo výsadeb stromů začalo koncem dubna a probíhalo dále během měsíce května. Výsadba proběhla s účastí rodičů a dětí. V rámci projektu stromy za narozené děti bylo vysazeno 53 nových stromů. Nejčastěji vysazovaným stromem byla lípa srdčitá. Výsadba proběhla ve Vršovicích, Strašnicích, Malešicích a na Zahradním městě. Souhrn jarní výsadby.

Rok 2021: Za rok 2021 bylo vysazeno celkem 63 nových stromů. Z důvodu epidemické situace proběhlo jarní i podzimní kolo výsadeb bez účasti rodičů a dětí. Při jarním kole výsadeb, které proběhlo na přelomu dubna a května bylo vysazeno 33 nových stromů. Nejvíce stromů bylo vysazeno na ploše ohraničené ulicemi Kišiněvská, Pitkovická, Benická a Gruzínská ve Vršovicích. Nejčastěji vysazovaným druhem stromu byl hloh obecný. Při podzimním kole výsadeb bylo vysazeno 30 nových stromů a nejčastěji vysazovaným druhem byl habr obecný.  Souhrn jarní výsadby. Souhrn podzimní výsadby

Rok 2020: Z důvodu epidemické situace proběhlo pouze podzimní kolo výsadeb, bez účasti rodičů a dětí, při kterém bylo vysazeno 46 nových stromů, převážně v oblasti sídliště Zahradní Město. Místa výsadby: Kubánské náměstí, park J. Haukové a J. Chalupeckého, Malešický park, ul. Omská, Na Slatinách, Útulná, Ovčárská, Káranská, Jahodová, Aubrechtové, Jasmínová, Chmelová, Karfiátová, Přetlucká, Průběžná aj. Souhrn výsadby.

Rok 2019: Vysazeno 84 nových stromů v režimu skupinové výsadby.  Místa výsadby: ul. Šalvějová, Jiráskova alej, Malešický park, Počernická, U Zahradního Města, Jahodová, Švehlova, Leknínová, Gruzínská, Kodaňská, Lvovská, Karpatská, Bajkalská, Sámova, Bulharská, Na Hroudě, Pod Altánem, Černická, U Krbu, na hřišti v ul. Pod Hotelem a Bydžovského, v parku Pod Rapidem, na Kubánském náměstí a při ulicích Francouzská, Žitomírská, U Kombinátu, Nosická, Nučická, Tuchorazská, Hvozdnická, Jirenská, Přistoupimská, Plaňanská, Slunečná, Sněženková, Mukařovská, Přetlucká, Jetelová či Kapraďová. Souhrn podzimní výsadby.

Rok 2018: Sázení probíhá již jenom skupinově. Nově bylo vysazeno 159 stromů. Nejvýznamnějším počinem je založení Aleje republiky při ulici V Olšinách výsadbou 24 lip srdčitých. V ulici Šalvějová bylo vysazeno 15 stromů a 14 javorů bylo vysazeno v rámci rekonstrukce chodníků v ulici Žitomírská. Větší počet stromů se sázel i v ulicích Platanová, Tomická, Krasnojarská, V Úžlabině, Tuchorazská nebo v Malešickém parku. Dále se sázely stromy v ul. Omská, Ruská, Korunní, Nedvězská, U Hranic, Moskevská, Bělocerkevská, Bylanská, Přistoupimská, Nad Vodovodem, Jasmínová, Slovenská, Oblouková, Na Stezce či v parku Pod Rapidem.

Rok 2017: V tomto roce bylo vysazeno celkem 123 nových stromů. Poprvé proběhly i skupinové výsadby, tedy přiřazení několika (max. deseti) dětí jednomu stromu. Sázelo se např. v Heroldových sadech, na Kubánském náměstí, v parcích Pod Rapidem, Fr. Langera, V Úžlabině či Gutova, v ulici Sámova, Platanová, Zvonková, Karafiátová, Osnická, Sněženková, Aubrechtové, Nučická, na hřištích v ul. Sedmidomky, Přípotoční nebo Na Míčánkách.

Rok 2016: Vysazeno 325 stromů, které byly ještě přiřazeny jednotlivým dětem. Do souhrnu byly zařazeny i stromy vysazené v rámci revitalizace tramvajové zastávky Průběžná a rekonstrukce mateřské školy Na Sychrově. Ve větším počtu byly stromy vysazené při ulicích V Úžlabině, Dřevčická, V Olšinách, Cerhenická, Chotutická, Slunečná, Na Výsluní, nám. Sv. Čecha, Konopišťská, Kodaňská, Radošovická, Tomická, nám. Mezi Zahrádkami, Jabloňová, Hvozdíková či v Bezručových sadech.

Rok 2015: Na jaře roku proběhla výsadba 227 ks stromů a 14 stromů bylo přiřazeno z výsadby provedené v dokončeném úseku ulice Moskevská, pod nám. Sv. Čecha. Ve větším počtu probíhaly výsadby při ulicích Baškirská, Karpatská, Jakutská, Křenická, Jabloňová, Průběžné, Kounické, Mistrovské nebo v prostoru dopravního hřiště u Gutovky.V podzimním období bylo vysazeno dalších 152 nových dřevin, např. při ulici Stupická, Jetelová, Aubrechtové, Útulná, Pobořská, U Hranic, Tulská, Benešovská, v parku Pod Rapidem a především v parkové ploše mezi ul. Gutova a V Olšinách. Dochází ke změně projektu. Stromy nově budou sázeny za skupinu deseti dětí. Změna se týká dětí, které přicházejí na vítání občánků od druhé poloviny roku.

Rok 2014: Vysazeno 378 stromů. Do výsadby byly zařazeny i dřeviny vysazeny v rámci revitalizace ulice Moskevská a stromy ve svahu pod Vršovickým zámečkem. Dále se sázelo při ulicích Malinová, Meruňková, Dřevčická, Rostovská, Na Křivce, Bramboříková, Na Hroucě, Jasmínová, Průběžná, Volyňská, ve vnitrobloku Konopišťská, v parcích Pod Rapidem a U Vršovického nádraží aj.

Rok 2013: Vysazeno 648 stromů, z toho 322 ks v revitalizovaném Malešickém parku. Kromě Malešického parku se vysadilo 25 stromů v pásu zeleně ulice Chrpová, 18 dřevin  ve vnitroblokových plochách mezi ulicí Vladivostockou a Vršovickou, 17 stromů v pásu zeleně při ulici Ruská, 14 stromů na ploše mezi Počernickou a Pobořskou, 12 dřevin ve vnitroblocích mezi ulicí Bajkaslká a Vršovická, po deseti stromech v ulici 28. pluku, Kavkazská či Heroldových sadech. Sázelo se rovněž na nám. Sv. Čecha, v parku na Třebešíně, v Jiráskově aleji, v plochách zeleně při ulicích Novorossijská, Tuklatská, Omská, Slívová, Hostýnská a dalších.

Rok 2012: Vysazeno 500 dřevin z toho 40 dřevin bylo vysazeno v rámci renovovaných dětských hřišť. Společného sázení se účastnilo přibližně 330 rodičů. Opětovně bylo po domluvě s příslušnými správci zeleně vysazeno několik stromů i v uliční zeleni, především v prázdných rabatech.

Rok 2011: prozatím nejvyšší počet vysazených stromů, a to 604 kusů. Význačný podíl nových dřevin ovšem zahrnoval rozsáhlou jarní výsadbu v revitalizovaném parku Malinová – Chrpová, kde bylo vysazeno 152 nových stromů. Na podzim tohoto roku došlo k rozšíření projektu o zasílání přímých pozvánek všem zúčastněným rodinám. Společných výsadeb se na podzim účastnilo 124 rodičů. Novinkou je navíc označování stromů štítkem s uvedením názvu projektu a křestním jménem dítěte.

Rok 2010: Vysazeno celkem 490 stromů. Jenom v lokalitě Vinohrad se v širokém pásu zeleně podél komunikace vysadilo 57 nových dřevin. V tomto místě se symbolicky k výsadbě připojila čerstvě jmenovaná ministryně životního prostředí Rut Bízková a následně i rodiny s dětmi, jichž se výsadba bezprostředně týkala. Dalších 43 stromů se sázelo s rodiči, a dětmi, při oslavách Dne Země Prahy 10 ve volnočasovém areálu „Gutovka“. Poprvé byly výsadby realizovány i mimo plochy v přímé správě městské části.

Rok 2009: V plochách městské zeleně přibylo 315 nových dřevin, resp. stromů. V jarním období proběhlo opět setkání starosty MČ s rodiči při společné výsadbě. Rodiče (a tentokrát již vesměs v kompletním zastoupení) mohli svým dílem k zasazení nových stromů přispět na dalších čtyřech vybraných místech.

Rok 2008: V tomto roce se vysadilo 351 nových stromů rovnoměrně na celém území městské části. Na třech místech proběhlo v dubnu společné sázení s rodiči. Vzhledem k deštivému týdnu byl zájem poněkud nižší, než původní očekávání. Přesto si několik maminek přišlo strom za své dítko vlastnoručně zasadit.

Rok 2007: Projekt byl spuštěn 18. října první společnou výsadbou rodičů a zástupců městské části v Heroldových sadech. Při této příležitosti byla vysazena nová, tzv. Heroldova lípa, která časem nahradí původní lípu vysazenou na paměť bývalého starosty Vršovic, který se zasloužil o povýšení obce na městys. Souběžně s touto výsadbou bylo vysazeno několik dalších dřevin v lokalitě Vršovic, Malešic a Strašnic.

 V rámci projektu bylo doposud vysazeno 4661 stromů.

A jaký strom se vysazuje nejčastěji?

Druhovou skladbu volí vždy odborní pracovníci úřadu při zohlednění perspektivy dané dřeviny v místě a celkového charakteru lokality. Nejčastěji vysazovaným stromem je lípa, následována borovicí, javorem, smrkem, habrem a hlohem. Vysazovány jsou i méně známe druhy jako je třeba ambroň, liliovník, kaštanovník, korkovník nebo pavlovnie.

 

Přehled výsadeb za jednotlivé roky:

 • podzim 2007: 59 ks
 • 2008: 351 ks
 • 2009: 315 ks
 • 2010: 490 ks
 • 2011: 604 ks; vč. 152 ks v revitalizovaném parku Malinová – Chrpová
 • 2012: 500 ks
 • 2013: 648 ks; vč. 322 ks v revitalizovaném Malešickém parku
 • 2014: 378 ks
 • 2015: 393 ks
 • 2016: 325 ks
 • 2017: 123 ks
 • 2018: 159 ks
 • 2019: 84 ks
 • 2020: 46 ks
 • 2021: 63 ks
 • 2022: 74 ks
 • 2023: 49ks
 • Zpracoval: Roman Kaštovský, Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 10, , tel. 267 093 365, roman.kastovsky@praha10.cz

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons