Veřejné prostory Prahy 10

O územním plánování

Text/HTML

Územní plánování je nástroj státní správy vytvářející takové předpoklady pro výstavbu, které respektují podmínky pro udržitelný rozvoj území. Zároveň hledá kompromis mezi úředními a politickými nástroji a soukromými a veřejnými zájmy.

 

Územní plánování jako disciplina vzniklo potřebou uzákonit osvědčené urbanistické postupy uplatňované úřady i odborníky při stavbě měst.

 

V současné době platný stavební zákon vnímá smysl územního plánování v koordinaci soukromých a veřejných zájmů a ve vytváření takových předpokladů pro výstavbu, které zároveň respektují podmínky pro udržitelný rozvoj území.

 

Jde především o metodu plánování a řízení rozvoje sídel a území v širším slova smyslu. Na procesu územního plánování se podílí politici (samospráva), úředníci (orgán územního plánování), odborníci (projekční týmy z mnoha profesí) a veřejnost.

 

Praha má v ČR zvláštní postavení, je totiž zároveň obcí i krajem. Zpracovatelem celoměstských územně plánovacích podkladů a dokumentací je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - IPR (dříve Útvar rozvoje hl. m. Prahy - URM). Jedná se o Územně analytické podklady hl. m. Prahy, Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy a zejména Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy. Pořizovatelem těchto dokumentací je Odbor územního rozvoje MHMP. Všechny kroky jejich pořizování schvaluje Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

 

 

Ilustrační mapa Prahy

 

VÍCE INFORMACÍ:          

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons