Veřejné prostory Prahy 10

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad

 

Co je směsný odpad?

Veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, který zůstane po vytřídění složek komunálního odpadu – papíru, plastu, kovů, bioodpadu, skla, nápojových kartonů, objemného odpadu a nebezpečného odpadu.

Kam se odkládá směsný odpad?

Do sběrných nádob černé barvy, které musí být přistavený u každého objektu určeného pro bydlení. Vlastník bytového objektu zajišťuje u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad. Doporučený objem podle druhu objektu je uveden v příloze č. 2 vyhlášky hl. m. Prahy 5/2007 Sb. HMP o odpadech.

Kdo je plátcem poplatku za komunální odpad?

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky – fyzické osoby.

Kdo přistavuje sběrné nádoby na směsný odpad?

V případě městské části Praha 10 se sběrné nádoby objednávají u AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., kde vlastník objektu sepíše Prohlášení plátce poplatku dle skutečného počtu nádob, jejich objemu a četnosti svozu.

Kontakt na svozovou firmu: https://www.ave.cz/cs/kontakt

Jaká je výše poplatku za komunální odpad?

Výše poplatku je stanovena dle objemu přistavené sběrné nádoby a četnosti jejího svozu dle přílohy č. 2 vyhlášky hl. m. Prahy 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad (upraveno vyhláškou č. 15/2019).

 

Výše poplatku za směsný komunální odpad:

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/bioodpad/poplatek_za_smesny_komunalni_odpad.html

 

Kde musí být umístěny nádoby na směsný odpad?

Sběrné nádoby na směsný odpad umisťuje vlastník objektu v domovním vybavení či na jiném místě k tomu určeném v souladu s jiným právním předpisem (Čl. 50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.). Nádoby nelze přistavovat na pozemní komunikace.

Vlastník objektu přistaví sběrné nádoby na místo přistavení vzdálené maximálně 15 m od kraje (hranice vozovky a chodníku nebo krajnice) pozemní komunikace (zpravidla na chodník), ze které se svoz odpadů provádí. Sběrné nádoby lze umístit na místo přistavení pouze v den svozu. Na území Pražské památkové rezervace je doba pro umístění sběrných nádob na místo přistavení maximálně 1 hodina před a po určené době svozu. Na území městských památkových zón je doba pro umístění sběrných nádob na místo přistavení maximálně 3 hodiny před a po určené době svozu. Pokud je na území Pražské památkové rezervace určená doba svozu odpadu od 1 hodiny (ráno) do 5 hodin (ráno), lze sběrné nádoby umístit na místo přistavení v době od 24 hodin do 6 hodin (ráno).

Kdo odpovídá za čistotu na stanovišti sběrných nádob na směsný odpad?

Čistotu stálého stanoviště sběrných nádob na směsný odpad si zajišťuje vlastník (správce) objektu, ke kterému nádoby náleží. K nádobám na směsný odpad je zakázáno odkládat jakékoliv jiné odpady včetně těch, pro které jsou nádoby určené. Pracovníci svozu odpadu nejsou povinni odvážet odpad, který se nenachází ve sběrných nádobách.

Pokud nestačí objem nádoby či kontejneru pro daný dům či objekt, je potřeba kontaktovat majitele nebo správce objektu a informovat ho o nutnosti zvýšení objemu, počtu nádob na směsný odpad či zajištění častější frekvence odvozu odpadu. Majitel nebo správce objektu si u svozové společnosti také může objednat mimořádný úklid kolem nádob na směsný odpad.

Kam nahlásit nepořádek u nádob na směsný odpad?

Není-li možná domluva s vlastníkem (správcem) objektu, který nádoby užívá, lze zaslat podnět na ÚMČ Praha 10: https://www.praha10.cz/urad-mc/kontakty-na-urad/kontaktni-informace nebo nahlásit formou fotohlášky přes mobilní aplikaci: www.zmapujto.cz.

Kam nahlásit ztrátu či poškození nádoby na směsný odpad?

Svozové společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Kontakt na svozovou firmu: https://www.ave.cz/cs/kontakt. V případě ztráty je náprava zajištěna do 5 pracovních dnů po nahlášení události nebo po termínu následujícího svozu. V případě poškozené sběrné nádoby je náprava zajištěna do 5 pracovních dnů nebo v den následujícího svozu po zjištění závady svozovou společností.

Lze přistavit pro bytový dům nádoby na tříděný odpad?

Ano, stačí kontaktovat odbor životního prostředí a dopravy UMČ Praha 10, který požadavek na umístění nádob tříděného sběru v domovním vybavení zadá na magistrát hl. města. Domovní stanoviště jsou standardně osazovány nádobami na papír, plast a sklo o objemu 120L či 240L (přistavit lze i nádobu na nápojové kartony), přičemž tato služba je poskytována bezplatně včetně odemykání a zamykání objektů, vynášení a zanášení těchto nádob až do vzdálenosti 50 m, přičemž každý schod je počítán jako 1 m. Zanáška nad 50 m zůstává nadále v režimu nadstandartní služby a je zpoplatněna dle platných ceníků jednotlivých svozových společností.

Nutným předpokladem pro osazení nádob na tříděný odpad, je jejich situování v prostorách domu či na jiném k tomu vymezeném (uzavřeném) místě. Nádoby na tříděný odpad bytového domu (stejně jako nádoby na směsný odpad) nesmí stát volně na veřejných komunikacích.

Mohu mít domovní stanoviště v rodinném domě?

Prozatím ne, domovní stanoviště by měly sloužit více bytovým jednotkám, aby byl svoz tříděného odpadu a jeho výtěžnost efektivní.

Lze přistavit pro bytový či rodinný dům nádobu na bioodpad?

Ano, o hnědou nádobu na bioodpad lze požádat přímo u svozové firmy. Služba svozu je placená a volitelná ve třech režimech četnosti. Poplatek za svoz bioodpadu je nastaven v podobném režimu jako poplatek za směsný komunální odpad, tzn. plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. O nádobu na bioodpad lze požádat osobní návštěvou příslušného kontaktního centra svozové společnosti (pro Prahu 10 - Pražská 1321/38a, tel. 296 339 917- 918, 800 118 800, avepks.obchod@ave.cz nebo elektronicky na stránce www.ave.cz/cs/svoz-bioodpadu

Kolik stojí přistavení nádoby na bioodpad?

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč

četnost/týden

1x za 2 týdny

1x týdně

2x týdně

120 litrů

56

112

224

240 litrů

90

179

359

V ceně za svoz bioodpadu je kalkulováno rovněž i jedno umytí sběrné nádoby za rok. Nádoba na bioodpad musí být situována mimo veřejně přístupné pozemní komunikace na pozemku jejího uživatele či v k tomu vymezeném prostoru.

Proč je dobré rostlinný bioodpad sbírat odděleně?

Podíl rostlinného bioodpadu ve směsném komunálním odpadu je cca 20 % a tento podíl lze následně využít na kompostárně, kde řízeným procesem vzniká cenný kompost pro obohacení půdy živinami. V případě, že není bioodpad sbírán odděleně, končí bioodpad společně s ostatním směsným komunálním odpadem v zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO Malešice), kde jeho potenciál není dostatečně využit.

Jaké další výhody pořízení hnědé nádoby má?

Další nespornou výhodou, kromě zhodnocení surovin pro výrobu kompostu, je snížení objemu směsného komunálního odpadu, s čímž souvisí i snížení počtu nádob na směsný komunální odpad, a tedy úspora nákladů vašich domácností. 

Další informace ke svozu bioodpadu od domu: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/bioodpad/index.html