Veřejné prostory Prahy 10

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad

 

Co je směsný odpad?

Veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, který zůstane po vytřídění složek komunálního odpadu – papíru, plastu, kovů, bioodpadu, skla, nápojových kartonů, objemného odpadu a nebezpečného odpadu.

Kam se odkládá směsný odpad?

Do sběrných nádob černé barvy, které musí být přistavený u každého objektu určeného pro bydlení. Vlastník bytového objektu zajišťuje u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad. Doporučený objem podle druhu objektu je uveden v příloze č. 2 vyhlášky hl. m. Prahy 20/2022 Sb. HMP o odpadech.

Kdo je plátcem poplatku za komunální odpad?

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky – fyzické osoby.

Kdo přistavuje sběrné nádoby na směsný odpad?

V případě městské části Praha 10 se sběrné nádoby objednávají u AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., kde vlastník objektu sepíše Prohlášení plátce poplatku dle skutečného počtu nádob, jejich objemu a četnosti svozu.

Kontakt na svozovou firmu: https://www.ave.cz/cs/kontakt

Jaká je výše poplatku za komunální odpad?

Výše poplatku je stanovena dle objemu přistavené sběrné nádoby a četnosti jejího svozu. Sazba pollatku činí 0,50 Kč za litr kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitost za odpad, viz obecně závazná vyhláška č. 17/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Kde musí být umístěny nádoby na směsný odpad?

Sběrné nádoby na směsný odpad umisťuje vlastník objektu v domovním vybavení či na jiném místě k tomu určeném v souladu s jiným právním předpisem (Čl. 50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.). Nádoby nelze přistavovat na pozemní komunikace. Domovním vybavení se rozumí vnitřní prostor objektu, dvůr, klecová ohrádka či jiná plocha mimo komunikaci na pozemku vlastníka nemovitosti či se souhlasem příslušného vlastníka pozemku.

Sběrné nádoby lze umístit na místo přistavení pouze v den svozu. Na území Pražské památkové rezervace je doba pro umístění sběrných nádob na místo přistavení maximálně 1 hodina před a po určené době svozu. Na území městských památkových zón je doba pro umístění sběrných nádob na místo přistavení maximálně 3 hodiny před a po určené době svozu. Pokud je na území Pražské památkové rezervace určená doba svozu odpadu od 1 hodiny (ráno) do 5 hodin (ráno), lze sběrné nádoby umístit na místo přistavení v době od půlnoci do 6 hodin (ráno).

Musí být kontejnerové stanoviště uzavřené?

Je to nejvhodnější řešení a to z několika důvodů:

- nádoby slouží jenom nájemníkům domu a nejsou užívány k odkládání odpadu od cizích osob.

- zvýšení čistoty v místě v důsledku zamezení odkládání cizích odpadů a přehrabování v kontejnerech.

- využití uzavřené ohrádky k situování nádob na tříděný odpad nebo bioodpad.

- ochrana nádob před poškozováním

Znemožnění přístupu k nádobám cizím osobám, stejně jako přistavení nádoby na bioodpad či tříděný odpad, může bytovému domu přinést i úsporu finančních nákladů na svoz směsného odpadu.

Jaké jsou podmínky na vzhled kontejnerových ohrádek?

Záměr realizace je potřeba projednat se stavebním úřadem. V případě využití pozemku ve svěřené správě MČ Praha 10 je třeba získat souhlas s užíváním od majetkoprávního odboru Úřadu MČ Praha 10. Pro potřeby plánování je možné využít informační podklad zpracovaný k této problematice: KONTEJNEROVÁ STÁNÍ

Kdo odpovídá za čistotu na stanovišti sběrných nádob na směsný odpad?

Čistotu stálého stanoviště sběrných nádob na směsný odpad si zajišťuje vlastník (správce) objektu, ke kterému nádoby náleží. K nádobám na směsný odpad je zakázáno odkládat jakékoliv jiné odpady včetně těch, pro které jsou nádoby určené. Pracovníci svozu odpadu nejsou povinni odvážet odpad, který se nenachází ve sběrných nádobách.

Pokud nestačí objem nádoby či kontejneru pro daný dům či objekt, je potřeba kontaktovat majitele nebo správce objektu a informovat ho o nutnosti zvýšení objemu, počtu nádob na směsný odpad či zajištění častější frekvence odvozu odpadu. Majitel nebo správce objektu si u svozové společnosti také může objednat mimořádný úklid kolem nádob na směsný odpad.

Kam nahlásit nepořádek u nádob na směsný odpad?

Není-li možná domluva s vlastníkem (správcem) objektu, který nádoby užívá, lze zaslat podnět na ÚMČ Praha 10: https://praha10.cz/e-sluzby/zavady-a-nedostatky 

Kam nahlásit ztrátu či poškození nádoby na směsný odpad?

Svozové společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Kontakt na svozovou firmu: https://www.ave.cz/cs/kontakt. V případě ztráty je náprava zajištěna do 5 pracovních dnů po nahlášení události nebo po termínu následujícího svozu. V případě poškozené sběrné nádoby je náprava zajištěna do 5 pracovních dnů nebo v den následujícího svozu po zjištění závady svozovou společností.

Lze přistavit pro bytový dům nádoby na tříděný odpad?

Ano, stačí kontaktovat Odbor životního prostředí UMČ Praha 10, který požadavek na umístění nádob tříděného sběru v domovním vybavení zadá na Magistrát hl. města. Domovní stanoviště jsou standardně osazovány nádobami na papír, plast a sklo o objemu 120L či 240L (přistavit lze i nádobu na nápojové kartony), přičemž tato služba je poskytována bezplatně včetně odemykání a zamykání objektů, vynášení a zanášení těchto nádob až do vzdálenosti 50 m, přičemž každý schod je počítán jako 1 m. Zanáška nad 50 m zůstává nadále v režimu nadstandartní služby a je zpoplatněna dle platných ceníků jednotlivých svozových společností.

Nutným předpokladem pro osazení nádob na tříděný odpad, je jejich situování v prostorách domu či na jiném k tomu vymezeném (uzavřeném) místě. Nádoby na tříděný odpad bytového domu (stejně jako nádoby na směsný odpad) nesmí stát volně na veřejných komunikacích.

Více informací a formulář žádosti je k dispozici ZDE

Lze přistavit pro bytový či rodinný dům nádobu na bioodpad?

Ano, o hnědou nádobu na bioodpad může vlastník nemovitosti požádat. Služba svozu je bezplatná. Konkrétní pravidla pro přistavení nádoby a formulář k podání žádosti vlastníka či spoluvlastníka nemovitosti je pod odkazem: ZDE

Proč je dobré rostlinný bioodpad sbírat odděleně?

Podíl rostlinného bioodpadu ve směsném komunálním odpadu je cca 20 % a tento podíl lze následně využít na kompostárně, kde řízeným procesem vzniká cenný kompost pro obohacení půdy živinami. V případě, že není bioodpad sbírán odděleně, končí bioodpad společně s ostatním směsným komunálním odpadem v zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO Malešice), kde jeho potenciál není dostatečně využit.

Jaké další výhody pořízení hnědé nádoby má?

Další nespornou výhodou, kromě zhodnocení surovin pro výrobu kompostu, je snížení objemu směsného komunálního odpadu, s čímž souvisí i snížení počtu nádob na směsný komunální odpad, a tedy úspora nákladů vašich domácností. 

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons