Veřejné prostory Prahy 10

Participace veřejnosti na rozvoji veřejných prostranství

Text/HTML

Praha 10 plánuje podobu veřejných prostranství spolu se svými obyvateli. Věříme, že právě ve spolupráci s místními lze najít nejlepší možnou tvář našich ulic, náměstí i parků. Snažíme se navrhovat a spravovat veřejná prostranství tak, aby odpovídala aktuálním potřebám různých skupin lidí. Praha 10 přitom vychází z koncepčních dokumentů Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 a Generelu veřejných prostor a v krátkodobém horizontu z Akčního plánu obnovy veřejných prostranství.

 

JAK ZAPOJÍME OBYVATELE? 

Před proběhnutím rekonstrukce konkrétního místa provedeme spolu s místními podrobný rozbor jeho fungování. Snažíme se o plánované obnově informovat a do přípravy zapojit co nejvíce obyvatel. Čím více lidí se do obnovy zapojí, tím lépe se výsledná podoba protne s jejich představami. Do centra lokality umisťujeme informační panely, do domácností i firem roznášíme informační letáky a snažíme se cíleně zapojit místní spolky i podnikatele. Vše slouží k tomu, abychom se o životě místa a představách jeho uživatelů dozvěděli to podstatné. K vypracování samotných návrhů na obnovu desítka zpravidla přizve architektonické ateliéry. Architekti se také účastní veřejných setkání a z komentářů obyvatel se snaží postihnout místní genius loci. 

PRŮBĚŽNÁ SETKÁNÍ 

Architekti jsou odborníci na hledání řešení, podrobnou znalost místa však mají jeho každodenní uživatelé. Proto pracovníci Prahy 10 v lokalitě uspořádají nejméně dvě průběžná setkání. Na řešené místo postavíme stánek městské části, který obsahuje pracovní stůl s podrobnou mapou a čtyři velké papírové plachty na zapisování podnětů. Během všedního dne se pracovníci úřadu ptají lidí z různých společenských skupin na kladné stránky místa, jeho problémy, na aktivity, které by lidé v místě uvítali a na kýžený výsledný charakter místa. Obyvatelé mohou vznést vlastní podněty nebo se preferenčními hlasy připojit k již zaznamenaným názorům. Vedle vyjádření vlastního pocitu se tak lidé také dozvídají, jak daný prostor vnímají jejich sousedé. 

PRACOVNÍ SETKÁNÍ

 

Výsledný obraz místa získaný „z ulice“ zpracujeme  a vyhodnotíme. V následném období uspořádáme večerní pracovní setkání, kde architekt úřadu uvede do možností a omezení místa a představí dojem získaný od obyvatel. Na tomto setkání se různí lidé v pracovních skupinách znovu zamýšlejí nad důležitostí hodnot a problémů dané lokality. Práci ve skupinách vede školený moderátor. Své představy o budoucnosti místa lidé formulují pomocí barevných preferenčních hlasů. Na základě těchto zkušeností Praha 10 vypracuje zprávu o výsledcích zapojení obyvatel, která se stane součástí zadání pro architektonické ateliéry. Zprávu zveřejníme i prostřednictvím webových stránek a emailových adres, které získáme od obyvatel.


PŘIPOMÍNKOVÁNÍ VARIANT 

V případě že dané prostranství umožňuje více způsobů řešení, Praha 10 nechává vypracovat více variant návrhů. Tyto návrhy pak předloží obyvatelům na dalším ze série setkání, tzv. připomínkování variant veřejností. Na tomto setkání jednotlivé návrhy představí zpravidla jejich autoři. Obyvatelé se mohou po debatě k návrhům vyjádřit prostřednictvím hlasování barevnými kartami. Pro desítku i zapojené architekty je to důležitá zpětná vazba, jak lidé na různá řešení reagují. Po této referenci pracovní tým Prahy 10 složený z úředníků, politiků a popř. dalších spolupracovníků vybere finální podobu rekonstrukce. 
 

Abychom mohli zapojit co nejširší spektrum obyvatel, v období adventu a o letních prázdninách tyto aktivity neprovádíme.

PROJEKTY SE ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons