Veřejné prostory Prahy 10

Nejčastější dotazy

Další informace

Nejčastější dotazy

Kdo se bude moci zapojit do hlasování? 

Hlasování, tedy rozhodnutí o tom, za co bude utracena částka 5.000.000 Kč, je na občanech a uživatelích veřejných prostor Prahy 10, kteří vlastní mobilní telefon. Přes něj totiž bude hlasujícímu zaslán unikátní kód k potvrzení hlasování (podobně, jako je tomu u internetbankingu).

Jak bude hlasování probíhat?

Hlasovat se bude pouze elektronickou formou, a vstup do hlasovací aplikace bude na stránkách www.moje-stopa.cz. Hlasovací aplikace bude otevřena od poledne 15.2.2016 a uzavřena o půlnoci 26.2.2016. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu bude ve Středisku územního rozvoje v budově úřadu ve Vršovické ulici k dispozici počítač s připojením k internetu. Imobilní občané budou moci využít služeb pojízdného úřadu, jehož služby si lze objednat telefonicky na tel. č. 702 187 288. 

Hlasující při vstupu do aplikace potvrdí, že je občanem naší městské části, či uživatelem veřejných prostor na Praze 10. Po potvrzení bude moci vstoupit do hlasovací aplikace. Prvním krokem je vložení čísla mobilního telefonu, na nějž bude hlasujícímu obratem zdarma zaslán unikátní šestimístný kód, po jehož zadání se otevře vstup k samotnému hlasování. Každý hlasující bude mít k dispozici celkem 6 hlasů - 4 pozitivní (pro podporu vybraných návrhů) a 2 negativní (k vyjádření nesouhlasu s návrhy). Své hlasy může dát kterémukoliv z návrhů, ale vždy pouze jeden hlas jednomu návrhu (nikoliv vícekrát hlasovat pro jeden návrh). Hlasováním se tedy může vyjádřit k jednomu až šesti návrhům. Pravidlem pro přidělování negativního hlasu je ale to, že nejdřív využije dva hlasy pozitivní. 

Příklad: bude-li hlasující chtít hlasovat negativně k určitému návrhu, musí nejdříve podpořit pozitivním hlasem jiné dva návrhy. Bude-li chtít využít druhý negativní hlas, musí přidělit třetí a čtvrtý pozitivní hlas.

Každý negativní hlas zruší jeden hlas pozitivní. Příklad: dostane-li návrh 1200 hlasů pozitivních a 1000 negativních, bude výsledný počet hlasů 200.

Využití negativních hlasů není povinné!

Součástí aplikace bude i sada sociodemografických otázek, jejichž vyplnění nebude povinné, ale jejich odpovězením občané přispějí k vyhodnocení prvního ročníku projektu Moje stopa. 

Hlasující bode moci také zanechat svůj e-mailový kontakt, na nějž mu bude po ukončení hlasování odeslány výsledky hlasování.

Proč musím poskytnou číslo svého mobilního telefonu?

Tato povinnost je dána zabezpečením spravedlivého hlasování. Na jedno telefonní číslo bude odeslán jen jeden unikátní kód. Snažíme se tím zabránit  manipulaci v hlasování.

Jak bude mé telefonní číslo, které musím poskytnout, využito? Nebude zneužito?

Telefonní číslo posluží pouze pro zaznamenání hlasování a bude systémem archivováno pouze po dobu hlasování. Po jeho ukončení bude databáze telefonních čísel administrátorem smazána. 

Jak bude využit můj e-mailový kontakt, pokud ho zanechám?

Elektronické adresy budou zpracovány do databáze kontaktů, na něž budou po ukončení hlasování rozeslány výsledky. Tuto databázi pak administrátor předá koordinátorce projektu k dalšímu využití v projektu Moje stopa, tedy k informování o dalším postupu v tomto pilotním ročníku projektu, ale i jeho pokračování. K žádným jiným účelům tato databáze úřadem využita nebude a nebude ani poskytována třetím osobám.

Kdo bude administrátorem?

Je to společnost Demokracie 2.1, která vyvíjí hlasovací systémy a potřebné aplikace nejen pro zájemce v ČR, ale i ve světě.

 

Proč se pro participativní rozpočet rozhodla právě Praha 10?

Jsme otevřenou radnicí – vnímáme problémy našich občanů, jejich požadavky neházíme pod stůl, ale průběžně je řešíme. A víme, že „zdola“ přicházejí často nejlepší podněty pro zlepšení práce těch „nahoře“.  Chceme dát našim občanům ještě více prostoru v rozhodování o tom, co je nejlepší pro Prahu 10. Proto se zastupitelstvo Prahy 10 rozhodlo schválit v rámci rozpočtu městské části jeho participativní část ve výši 5 000 000 korun.

 

Nezdá se vám 5 milionů málo vzhledem k rozpočtu, jaký radnice Prahy 10 má?

Jde o první ročník projektu participativního rozpočtu, pilotní projekt, který si chceme ověřit. Nejde o malou částku, za tyto peníze se dá pořídit spousta věcí, ale nepředbíhejme. Uvidíme, jak se projekt osvědčí, podle toho se budeme rozhodovat zase v příštím roce.

 

Kdo bude rozhodovat o tom, které projekty radnice zafinancuje?

Sami občané. O jednotlivých projektech (návrzích) budou hlasovat občané Prahy 10, a to formou elektronické ankety na těchto stránkách. Úřad u došlých návrhů pouze posoudí jejich proveditelnost, tedy zda jsou opravdu reálně uskutečnitelné a jestli jsou podány v souladu s vyhlášenými podmínkami a legislativou.

 

Kdo z radnice to bude posuzovat. Radní, tedy politici?

Proces participativního rozpočtu je striktně apolitický. To není o politicích ani o stranách, ale jen o projektech a nápaditosti lidí. Pracovní skupina, která bude kontrolovat realizovatelnost jednotlivých návrhů, je složena z odborníků vybraných odborů úřadu, tedy ze zaměstnanců. Složení pracovní skupiny najdete zde.

 

Měl bych téma k podání návrhu, ale 18 mi bude teprve příští rok, mám nějakou možnost, jak ho navrhnout, nebo musím počkat, až mi bude 18?

Jedním z pravidel pro podávání návrhů je zletilost navrhovatele, tedy dosažení věku 18 let. Pokud jste tento věk ještě nedovršil, můžete do svého nápadu zapojit někoho ze svého okolí, kdo věkovou hranici splňuje a návrh podá svým jménem. Vy pak spolu s touto osobou budete mít možnost spolupracovat s úřadem na veřejném projednání Vašeho návrhu.

 

Mám zájem se do projektu „Moje stopa“ zapojit, budu mít možnost se dozvědět, co přesně je ode mne očekáváno? Chystáte nějaké setkání s občany, kde nám blíže vysvětlíte, co se bude ve které fázi dít?

Ano, setkání s občany chystáme a to na druhou polovinu září, kdy uspořádáme sadu čtyř veřejných setkání se zájemci o projekt, na nichž bude zájemcům vše vysvětleno. Pozvánky na tyto setkání budou zveřejněny s dostatečným předstihem prostřednictvím všech komunikačních kanálů, kterými radnice disponuje, tedy web, Facebook, informační sms a radniční noviny. Pro informování občanů využijeme i všechny venkovní informační plochy, které městská část vlastní, což jsou forexy a lavičky na území Prahy 10.

 

Můžu se do projektu se svým nápadem přihlásit sám, nebo můžeme být skupina lidí?

Návrh může podat jednotlivec, nebo organizace prostřednictvím svého zástupce. Nicméně pro zvýšení šance na úspěch je vhodné do svého nápadu zapojit více lidí, kteří návrh podpoří ve veřejném hlasování.

 

Jak mám zjistit finanční náklady na provedení návrhu a proč se mám touto otázkou zabývat?

Naším záměrem je, aby se občané, kteří se chtějí stát navrhovateli, zamysleli nad svým návrhem ve všech jeho aspektech, tedy i v tom ekonomickém. Veřejnost si mnohdy neuvědomuje, co vše musí úřad zohledňovat při nakládání s veřejnými prostředky. A my se snažíme dát veřejnosti prostor, který jim to umožní. Navrhovatel si musí udělat ke zjištění nákladů průzkum, například u dodavatelů požadovaných komponentů a služeb, či u realizátorů podobných projektů, či lidí ve svém okolí. Důležité také při zjišťování nákladů je brát v potaz i tzv. související náklady. To jsou všechny náklady, bez nichž se realizace neobejde a které je nutné zohlednit. Vždyť chcete-li si postavit dům, musíte počítat nejen cenu stavebního materiálu, ale i náklady, které "nejsou vidět", ale celkovou cenu za postavení nemovitosti velice ovlivňují. Například ten, kdo koupí pozemek se schátralou stavbou, kterou je nutné strhnout a odstranit, musí počítat s náklady i na tyto činnosti, včetně ceny za uložení suti na skládku.

 

Mám několik nápadů, se kterými bych se mohl přihlásit, je omezen počet podaných návrhů jednou osobou?

Jeden navrhovatel může podat vícero návrhů, pouze musí počítat s tím, že ke všem svým návrhům musí aktivně spolupracovat s úřadem.

 

Projekt Moje stopa mne zaujal, budu mít možnost, pokud bych se svým návrhem neuspěl, jej podat i v příštím roce?

Záměrem radnice je v projektu pokračovat i v příštím roce, pokud se projekt osvědčí a bude o něj mezi obyvateli dostatečný zájem. Navrhovatelé, kteří neuspějí v letošním kole, mohou samozřejmě využít nabytých zkušeností pro podání návrhu v příštím roce.

 

Co všechno se dá vybudovat v projektu Moje stopa?

Podané návrhy musí řešit úpravy ve veřejných prostorách, tedy nikoliv v, nebo na soukromém  majetku. Může se tedy jednat o revitalizaci, nebo vybudování volnočasových, sportovních, či oddychových míst, či řešení problematiky životního prostředí, nebo bariérových tras. Primárně a zjednodušeně řečeno se jedná o investice trvalého charakteru, které přinesou užitek široké veřejnosti.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons