Veřejné prostory Prahy 10

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách

Garant: M. Hradecký

V první fázi byly připraveny podklady k této akci a fotodokumentace skutečného stavu obou lokalit.

Poté proběhla konzultace s vedoucím oddělení dopravy a se zástupci policie, z nějž vyplynul tento závěr:.

- na zastávce Radošovická bude vybudován přechod pro chodce se zachováním vzrostlého stromu v jižní části dotčené lokality a následnou úpravou zeleně, která je v současné době poničena nevhodným přecházením.

- na zastávce Kubánské náměstí, směr do centra, bylo domluveno vybudovat jen místo pro přecházení.

Dne 30.3.2016 byl projekt představen projektantovi s žádostí o zpracování následné cenové nabídky na tento projekt.

S navrhovatelem je garant projektu v kontaktu, o osobní účast p. Sedmihradský žádal až při konzultaci nad rozpracovaným projektem.

Na začátku dubna byly osloveny 3 projekční ateliéry s žádostí nabídky na vypracování projektu:

  1. Ateliér Monom works s.r.o. – Ing. Bradáč
  2. Dopravní a inženýrské projekty s.r.o. – Ing. Trešl
  3. Ateliér MV s.r.o. – Ing. Vondřich

 

Po konzultaci s vedoucím OŽD byl vybrán Ateliér MV s.r.o. – Ing. Vondřich z důvodů komplexního zpracování projektu a ceny.

Dne 19.4. byla zpracována a poslána závazná objednávka.

Nyní je s panem projektantem Ing. Vondřichem domluvena osobní schůzka dne 5.5. k podrobné konzultaci, na kterou bude přizván pracovní tým i navrhovatel tohoto projektu, pan Milan Sedmihradský.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 5.5.2016 proběhlo jednání na Úřadě městské části Prahy 10 za účasti osob:

Projektant: Ing. Miroslav Vondřich, Ing. Martin Strnad - Ateliér MV s.r.o.

Navrhovatel projektu: Milan Sedmihradský

Garant projektu: Michal Hradecký

Pracovní tým - přítomni: Bc. Martin Pecánek, Ing. Daniel Čech, Ing. Roman Kaštovský, Ing. Tereza Štiková, Lucie Šimonová

Zúčastnění se po podrobné diskusi shodli na realizaci přechodu a místa na přecházení na Kubánském náměstí a na úpravě chodníku v lokalitě Radošovická.

Za tímto účelem budou připraveny projektové dokumentace a budou vydána příslušná vyjádření a stavební povolení.

V lokalitě Kubánské náměstí bude navržen přechod pro chodce na ostrůvek MHD. Na opačné straně bude pouze místo na přecházení z důvodu nedostatku vyčkávacího prostou pro chodce v místě tramvajové trati. Stávající úpravy nástupiště budou zachovány. Úpravy takzvaného manipulačního prostoru v místě nástupiště budou rekonstruovány tak, aby splňovaly příslušné vyhlášky a ČSN.

 

V lokalitě Radošovická bude pouze upraven a rozšířen stávající chodník na obou stranách silnice tak, aby byly ochráněny stávající vzrostlé stromy a jejich kořenové systémy. Nebudou zde provedeny žádné úpravy pro vozíčkáře. Součástí PD bude i vybourání starých stávajících příchodů směřujících nyní do zábradlí nově vybudované zastávky a doplnění zeleně.

Aktualizovaná objednávka na PD byla panu Ing.Vondřichovi poslána dne 25.5.2016

Nyní se čeká na cenovou nabídku na polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu obou lokalit od pana Rylicha - firma Tesařík a Frank Neratovice.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons