Veřejné prostory Prahy 10

Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice

Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice

Garant: Ing. arch. P. Ludvík, Ing. arch. J. Zákostelný

Proběhla úvodní schůzka pracovní skupiny (Ing. arch. Jiří Zákostelný, Ing. arch. Pavel Ludvík, Ing. arch. Anna Dufková, Ing. Roman Kaštovský, Bc. Michal Petřík) a zástupců navrhovatele projektu (Ing. arch. MgA David Mateásko, Tomáš Klouček).

Navrhovatel projektu pracovní skupině prezentoval svou vizi kultivace veřejného prostoru v okolí výklenkové kapličky v Rektorské ulici v Praze 10 – Malešicích a upřesnil majetkoprávní poměry jak samotné kaple, tak i přilehlých pozemků. Zároveň informoval členy pracovní skupiny o změně vlastníka kapličky, která je nyní v majetku Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). Tato skutečnost může mít vliv na realizaci zamýšlené druhé etapy, rekonstrukci samotné kapličky.

Na schůzce byl domluven následující postup pokračování projektu.

  1. S ohledem na vlastnictví dotčených pozemků (MHMP) zašle MČ Praha 10 žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 904/11 a 904/12 v k.ú. Malešice na MHMP.
  2. Architekt projektu zašle MČ Praha 10 cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace stavby.

Termín další schůzky bude stanoven operativně dle vývoje výše uvedených bodů.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 5.4.2016 byla odeslána žádost o souhlas SVM MHMP se záměrem stavby „Pietní a odpočinkové místo – Kaplička Malešice.

Tento orgán následně vydal souhlas se záměrem stavby „Pietní a odpočinkové místo – Kaplička Malešice za podmínky uzavření výpůjční smlouvy mezi MČ Praha 10 a SVM MHMP do doby svěření dotčeného pozemku.

Na základě předložené a schválené cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace stavby „Pietní a odpočinkové místo – Kaplička Malešice“ byla Ing. arch. MgA Davidu Mateáskovi vystavena objednávka na zpracování výše uvedené dokumentace.

Dne 22. 4. 2016 byla odeslána žádost o uzavření výpůjční smlouvy mezi MČ Praha 10 a SVM MHMP.

Dne 6.5.2016 proběhla koordinační schůzka v souvislosti s návrhem postupu a harmonogramu zpracování projektové dokumentace stavby „Pietní a odpočinkové místo – Kaplička Malešice“. Požadavky na projektovou dokumentaci byly zkonzultovány na Stavebním odboru, ÚMČ Praha 10.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons