Veřejné prostory Prahy 10

Podmínky

Další informace

  Podmínky

  Podmínky pro podání návrhů

  Jednotlivé návrhy mají primárně řešit úpravy veřejných prostor. Z tohoto pohledu je veřejným prostorem každá plocha, která je každému přístupná bez omezení. Zároveň ale musí být předmětná plocha ve vlastnictví hl.m. Prahy nebo ve správě městské části Praha 10. Pro identifikaci je součástí uveřejněné výzvy i majetkoprávní mapa území Prahy 10, na které jsou vyznačeny plochy v majetku města a je zde tedy možné projekty navrhovat (mapa zde).

  Finanční náklady na realizaci návrhu/projektu nesmí být nižší 50.000,-Kč a přesáhnout 1 000 000,-Kč, a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat).

  Předkládaný návrh musí obsahovat podklady/informace pro následnou technickou analýzu (posouzení) možnosti realizace návrhu. Součástí musí být zejména přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci a fotodokumentace stávajícího stavu. Dále musí být uveden zejména podrobný popis, který uvede důvody pro předložení žádosti, blíže specifikuje předkládaný návrh a jeho očekávanou finanční náročnost. Vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, fotodokumentace místa, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

  Kdo může podat návrh

  Navrhovatelem může být osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 10, nebo nezisková organizace se sídlem v Praze 10. Pokud se do procesu bude chtít se svým námětem zapojit osoba mladší 18 let, je nutné, aby na podání námětu spolupracovala se zletilou osobou.

  Jaká je role občana navrhovatele?

  Navrhovatelé návrhů jsou klíčovými aktéry procesu, u nichž je žádoucí, aby (v případě, že jejich návrh bude v technické analýze vyhodnocen jako realizovatelný a postoupí do fáze veřejné diskuse) aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad bude plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání  došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

   

  Loga a licence

  Logo Veřejné prostory Prahy 10
  Licence Creative Commons