Veřejné prostory Prahy 10

Zásobník projektů - město na míru 2016

Text/HTML

Zásobník projektů - město na míru

Soutěž podporuje aktivitu a zájem obyvatel městské části Praha 10 o veřejný prostor. Nabízí občanům možnost využít svůj tvůrčí potenciál, umožňuje jim spoluvytvářet a zušlechťovat veřejný prostor, aktivně ovlivňovat své bezprostřední životní prostředí a podílet se na veřejném dění v místě svého bydliště. Občané, kteří se v rámci soutěže zapojí do kultivování veřejného prostoru, vkládají do takovýchto úprav svůj čas, znalosti, dovednosti, nadšení a energii, bez nároku na odměnu. MČ Praha 10 hodlá podpořit tuto činnost úhradou materiálních a režijních nákladů až do výše 100%.

Soutěž zároveň přináší inovativní způsob podpory vztahu místních obyvatel s lokalitou, ve které žijí. Myšlenka soutěže pracuje s předpokladem, že lidé, kteří se podílí na vzhledu a společenském dění v lokalitě, si k tomuto místu vytvoří užší osobní vztah a následně pak o tato místa více pečují a chrání je.

Zapojování občanů do spolurozhodování a spoluvytváření veřejných aktivit upevňuje a prohlubuje vzájemný vztah mezi veřejností a radnicí. Občané přitom získají nejen přehled o tom, jak budou veřejné finanční prostředky investovány, ale i přehled o finanční náročnosti projektů.

 

Do přihlašovacího formuláře je nutné uvést:

 • jména všech členů týmu s jejich podpisy a kontakty (e-mail nebo telefon)
 • zdůvodnění a popis aktivit samotného projektu
 • časový rozsah konání akce
 • náklady projektu zpracované formou položkového rozpočtu
 • čestné prohlášení, že v případě vítězství projektu v soutěži bude podepsána smlouva nejpozději do tří týdnů od data vyhlášení výsledků soutěže

 
Hodnocení soutěže

Pro zajištění řádného průběhu soutěže a posuzování projektů bude sestavena jedenáctičlenná odborná porota ze zástupců úředníků ÚMČ Praha 10, zastupitelů MČ Praha 10 a veřejnosti. Zástupce veřejnosti bude vybrán z databáze zájemců o účast v porotách a soutěžích pořádaných MČ Praha 10. Hodnocení soutěže proběhne na základě níže uvedených hodnotících kritérií.

 

Hodnotící kritéria:

 • realizovatelnost
 • přínos pro obyvatele MČ Praha 10                                                              
 • míra zapojení místních obyvatel                                                                     
 • estetická kvalita úprav                                                                
 • úroveň a forma zpracování projektu                                    
 • originalita                                                                                         

 

Důvody pro vyloučení ze soutěže:

 • zaslané soutěžní návrhy neodpovídají formálním požadavkům těchto soutěžních pravidel
 • zaslané soutěžní návrhy nesplňují obsahové požadavky vypsané soutěže
 • zaslané soutěžní návrhy nebyly předloženy v požadovaném termínu

Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané obsahové a formální podmínky obsažené v těchto soutěžních pravidlech, budou vyloučeny z řádného posuzování.


 

Kategorizace soutěžních návrhů

Soutěž je rozdělena do kategorií dle finanční náročnosti projektu:

 • projekt s rozpočtem v rozmezí 1 – 20 tis. Kč
 • projekt s rozpočtem v rozmezí 20 – 50 tis. Kč
 • projekt s rozpočtem v rozmezí 50 – 100 tis. Kč

 

Harmonogram soutěže

 • vyhlášení soutěže: pondělí 18. dubna 2016
 • odevzdání přihlášek: pátek 27. května 2016 do 12:00 hodin
 • vyhlášení výsledků soutěže: v týdnu od 6. června do 10. června 2016
 • vyúčtování nákladů projektu a předložení závěrečné zprávy: nejpozději do pondělí 31. října 2016

Podpořené projekty v roce 2015

 

 

 

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons