Veřejné prostory Prahy 10

Drážní promenáda

Atributy

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Základní informace

Drážní promenáda představuje v oblasti veřejných prostranství jeden z největších potenciálů Prahy 10. Toto liniové prostranství je páteřním prvkem systému zelené prostupnosti (tzv. „zelených koridorů“ – Generel veřejných prostranství Prahy 10), jehož snahou je vytvořit unikátní propojení nejen jednotlivých lokalit MČ Praha 10, ale i navázat na sousední městské části a vytvořit tak přírodně-rekreační osu, která do jisté míry supluje krajinné prvky velkého rozsahu. A jakožto promenáda, by měla poskytnout širokému okruhu lidí možnost korzovat – tedy cíleně navštívit různorodou strukturu příjemných a klidových prostředí ve spojení s industriálním dědictvím, jež jsou spolu svázány silnou spojující identitou.

Cílem projektu Drážní promenády je iniciovat revitalizaci území železničních brownfields na území MČ Praha 10, konkrétně ve stopě části trati č. 221 Praha – Benešov. V rámci významné úpravy části železničního koridoru akcí „Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař(mimo) – Praha-Hlavní nádraží (mimo)“ dojde k podstatné redukci současného kolejiště a s tím spojenému opuštění části pozemků ve správě SŽDC, s. o., a to zejména současné dvojkolejné trati č. 221 v oblasti Vršovic a Strašnic. Díky tomu se nabízí jedinečná a neopakovatelná šance využití části prostoru původního drážního tělesa jako liniového parku zaměřeného na pěší a cyklistickou dopravu, bruslařský pohyb či další jiné formy aktivní relaxace. Využití železničního dědictví ve formě ponechání či revitalizace stávajících drážních objektů a prvků v místě původní trasy (historická návěstidla, stožáry veřejného osvětlení, provozní značení, nadchod na zastávce Praha-Strašnice apod.) dají pak promenádě unikátní a rozpoznatelný charakter, srovnatelný s obdobnými realizacemi opouštění drážních těles ve světě (NY – High Line park apod.).

V souvislosti s výše uvedeným byla proto na konci roku 2017 z finančních prostředků MČ Praha 10 dokončena technická studie proveditelnosti Drážní promenády a na jaře tohoto roku předala dokončenou studii na Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (RFD MHMP). Další projektové fáze jsou v rukách Magistrátu hl. m. Prahy, případně TSK. Technická prověřovací studie Vršovické Drážní promenády, díky hlubším analýzám území a vlastnickým vztahům, určila přesnou trasu této pěší a cyklostezky a její napojení na strukturu okolního města a jeho uliční síť. Současně lze očekávat, že na jejím základě budou dále zpracovány další fáze dokumentace nutné k povolení stavby. Dokončení stavebních prací na celém úseku je zatím plánováno na rok 2021, z čehož vyplývá i nejbližší možný termín zahájení následné realizace Drážní promenády.

Nyní vzniká projekt pro územní řízení. MČ Praha 10 a IPR Praha jsou součástí pracovních skupin a je naším společným cílem nenechat Drážní promenádu zpracovat pouze jako stavbu pro bezmotorovou dopravu, ale přizvat k projektu architekta (krajinářského architekta), aby již od začátku byly řešeny i navazující prostory. MČ Praha 10 zpracovala technickou prověřovací studii, ale není zadavatelem ani zpracovatelem dokumentace pro územní řízení.

 

Pro bližší informace zkuste prosím kontaktovat pana architekta Cacha, který je najat od TSK jako koordinátor projektu.

Ing. arch. Tomáš Cach

+420 739 425 891

tomascach@gmail.com

 

Napište svůj podnět k projektu

Kontaktní informace

Váš příspěvek

Podněty občanů

Podněty k projektům

Hlavním cílem podnětů k projektu je vyzvat občany, odbornou veřejnost (architekty, urbanisty, studenty, umělce), aby vyslovili svůj názor, připomínku, či podnět k danému projektu. Uvědomujeme si, že k realizaci jakéhokoliv návrhu vede cesta zejména přes diskuzi s místními obyvateli. Podněty budou průběžně evidovány a vyhodnocovány a stanou se podkladem pro následující vývoj daného projektu.

Na vaše podněty, připomínky a dotazy je odpovídáno soukromě emailem.

Loga a licence

Logo Veřejné prostory Prahy 10
Licence Creative Commons