Veřejné prostory Prahy 10

Metropolitní plán

Text/HTML

MČ Praha 10 chce zapojit do projednávání aktuální podoby Metropolitního plánu co nejširší veřejnost a umožnit každému, aby mohl jednoduše a v předstihu jeho současný návrh připomínkovat. Proto jsme se rozhodli zahájit sběr připomínek nejdůležitějšího dokumentu určujícího budoucí podobu Prahy.

 

Představení veřejnosti probíhá od druhé půlky dubna s tím, že návrh Metropolitního plánu bude možné shlédnout každý týden ve večerních hodinách osobně na dnech otevřených dveří.  MČ Praha 10 oslovila náměstkyni primátorky Petru Kolínskou a ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) Ondřeje Boháče s žádostí o spolupráci a technickou podporu přímo na dnech otevřených dveří. Pořizovatelem Metropolitního plánu je MHMP, zpracovatelem pak IPR. 

 

 

 

 

KDO JE KDO PŘI PŘÍPRAVĚ METROPOLITNÍHO PLÁNU:

 

Příprava Metropolitního plánu je složitý proces, který vyžaduje účast několika orgánů státní správy, které plní přesně vymezené role. Proces přípravy MP ovlivňuje politická reprezentace (zadavatel), architekti a urbanisté (zpracovatel) a nezávislý státní dohled (pořizovatel). Svoji nezastupitelnou roli při přípravě dokumentu mají orgány státní správy (např. památkáři), městské části, vlastníci pozemků i široká veřejnost.

 

Zadavatel Metropolitního plánu:

Zadavatelem Metropolitního plánu je samospráva hlavního města Prahy, tedy politická reprezentace obce. Zadání Metropolitního plánu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy v září 2013 a stanovilo v něm hlavní cíle územního plánu nad rámec toho, co mu předepisují Zásady územního rozvoje. Zastupitelstvo hl. m. Prahy nakonec schvaluje i definitivní návrh Metropolitního plánu. Závěrečné schvalování se očekává na konci roku 2022.

 

Pořizovatel Metropolitního plánu:

Pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy a vlastně státním dohledem. Aby byla zajištěna jeho nezávislost na měnící se politické vůli, má stejný status jako například stavební úřady – jedná se o orgán státní správy v přenesené působnosti. Úkolem pořizovatele je zajistit zákonnost celého procesu a posoudit, zda je vypracovaný návrh územního plánu v souladu se schváleným zadáním, nadřazenou dokumentací a zákony. Dále pořizovatel řídí proces projednávání návrhu územního plánu a vypořádává veškeré připomínky a námitky dotčených orgánů, MČ i veřejnosti.

 

Zpracovatel Metropolitního plánu:

Zpracovatelem Metropolitního plánu je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Úkolem zpracovatele je vypracovat návrh územního plánu tak, aby splnil všechny požadavky na něj kladené Zadáním, Zásadami územního rozvoje, a zákony ČR. V dalších fázích projednávání IPR zapracovává do návrhu připomínky vzešlé z projednání podle pokynů pořizovatele.

 

 

 

AKTUÁLNĚ: 

 

Harmonogram dnů otevřených dveří MČ Praha 10:

Pondělí  23. 4. 2018      16:00 – 19:00

Pondělí  30. 4. 2018      16:00 – 19:00

Pondělí  7. 5. 2018        16:00 – 19:00

Pondělí  14. 5. 2018      16:00 – 19:00 - zúčastní se i náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Mgr. Petra Kolínská

Středa 23. 5. 2018         17:00 – 19:00

Pondělí 28. 5. 2018       16:00 – 19:00

Pondělí 4. 6. 2018         16:00 – 19:00

Pondělí 11. 6. 2018       16:00 – 19:00

Pondělí 18. 6. 2018       16:00 – 19:00

 

Místo konání dnů otevřených dveří MČ Praha 10:      

Středisko územního rozvoje se nachází v přízemí budovy "B" Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 (naproti vchodu "A" do budovy ÚMČ Praha 10).        

 

Email pro zasílání Vašich připomínek prostřednictvím MČ Praha 10:

sur@praha10.cz

TERMÍN PRO ZASÍLÁNÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU METROPOLITNÍHO PLÁNU NA MČ PRAHA 10 DO 26. 6. 2018.

 

Kompletní dokumentace návrhu Metropolitního plánu je vystavena k nahlédnutí:

- v elektronické podobě zde

- v tištěné podobě – v termínu od 27. 4. 2018 do 27. 7. 2018 ve výstavních prostorách Centra Architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), Vyšehradská 51, Praha 2 (Areál Emauzského kláštera). Otevírací doba CAMP od 27. 4. 2018 do 10. 6. 2018: úterý - neděle od 9:00 do 21:00 hodin. Ve výše uvedeném termínu bude ve středu a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin na místě zajištěna přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta. Po datu 10. 6. 2018 bude otevírací doba CAMP prodloužena, o čemž bude informováno prostřednictvím veřejné vyhlášky.

 

 

 

Představení Metropolitního plánu Institutem plánování a rozvoje (zpracovatelem) v Centru Architektury a Městského Plánování (CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2, Areál Emauzského kláštera):

 

Prezentace a diskuze v CAMPu:

23. 5. 2018 od 19:00

13. 6. 2018 od 19:00

28. 6. 2018 od 19:00

Pokračování série večerních přednášek pro veřejnost, které se pravidelně konaly od podzimu 2017. Zástupci zpracovatelského týmu představují aktuální stav prací na plánu, vysvětlují dosavadní vývoj příprav a seznamují s hlavními tezemi plánu. Součástí je i vysvětlení metodiky plánu a návod, jak plán číst.

 

Výstava Metropolitní plán v CAMPu:

27. 4. – 27. 7. 2018

Výstava v prostorách CAMPu komplexně představí návrh Metropolitního plánu. Vystaven bude hlavní výkres i vybraná schémata. Cílem expozice bude především seznámit veřejnost s obsahem plánu a přehledně vysvětlit jeho metodiku. Od zahájení výstavy do 1. června budou v prostorách CAMPu dva dny v týdnu přítomni i zástupci zpracovatelského týmu, stejně jako zástupci pořizovatele (ÚZR MHMP). Veřejnost i zástupci městských částí tak budou mít možnost do CAMPu přijít a diskutovat konkrétní i obecná témata s odborníky. Od 1. června do konce výstavy pak budou odborníci připraveni konzultovat každý všední den.

 

Informační kontejner IPR Praha na území MČ Praha 10:

13. 6. 2018 - metro Strašnická

14. 6. 2018 - metro Strašnická

V průběhu května a června bude IPR Praha podnikat informační tour po nejrůznějších pražských lokalitách. Kontejner navštíví celkem sedmnáct míst od Anděla přes Palmovku až po Uhříněves. Na každém stanovišti se zdrží dva dny, během nichž budou pracovníci IPR Praha připraveni odpovídat na otázky místních obyvatel – a to ať už se budou týkat Metropolitního plánu, nebo jiných projektů chystaných v dané oblasti. 

 

Společné jednání:

27. 6. 2018

ÚZR MHMP uspořádá veřejnou část společného jednání ve středu 27. června ve střední hale Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7 od 9:00 hod.

 

Harmonogram společného jednání:


 

 

 

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY:

 

http://metropolitniplan.praha.eu

Stránky hlavního města Prahy, které nabízejí přehled všech potřebných informací k MPP, program akcí, informační brožuru, krátká videa k představení plánu a odkazy na další stránky.

 

http://plan.iprpraha.cz/

Stránky Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha), který plán zpracovává, se všemi informacemi týkajícími se přípravy a pořizování Metropolitního plánu. Najdete zde např. prohlížení výkresů návrhu

plánu on-line s možností hledání dle adresy, názvu lokality, parcely; celý návrh plánu ke stažení; harmonogram pořizování; související dokumenty a usnesení HMP; posudky plánu od architektů, urbanistů a dalších odborníků; časté otázky.

 

http://praha.camp/

CAMP - Centrum architektury a městského plánování, který najdete v areálu Emauzského kláštera na adrese Vyšehradská 51, Praha 2. CAMP nabízí setkání, prezentace, diskuse a další program mj. pro seznámení se s plánem. Bude zde probíhat výstava Metropolitního plánu.

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska

Úřední deska Magistrátu hl. města Prahy. Odbor územního rozvoje HMP jako pořizovatel územního plánu zde zveřejňuje v souladu se zákonem oficiální oznámení (veřejné vyhlášky) týkající se projednání

Metropolitního plánu.

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan

Stránky Odboru územního rozvoje MHMP, který je pořizovatelem plánu.

 

 

 

WEBOVÁ APLIKACE PRO ODESÍLÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

 

Pro zpracování a odeslání připomínek je připravena webová aplikace „Připomínkování územního plánování“ umožňující vytvořit připomínku včetně grafického zákresu a obsahující návod, jak připomínku podat. Aplikace je již nyní používána pro aktuálně probíhající společná jednání a veřejná projednání změn územního plánu. Registrovat se do aplikace je možné na adrese: https://upd-portal.praha.eu/login. Aktuální internetový odkaz bude součástí veřejné vyhlášky, která bude zveřejněna před společným jednáním 11. 6. 2018. Připomínky je možné posílat pouze ve stanoveném termínu počínaje 27. 6. 2018.

 

Příručka připomínkování zde.

 

Konečný termín pro podání připomínek pro veřejnost na MHMP je 26. července 2018.

 

Zásadní připomínky MČ Praha 10 schválené Zastupitelstvem dne 11. 6. 2018 k nahlédnutí zde.