Veřejné prostory Prahy 10

Metropolitní plán

Text/HTML

Mapa městských čtvrtí Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo v dne 26. 4. 2012 záměr na ukončení pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Konceptu 09) a následným usnesením (7.6.2012) schválilo záměr na pořízení Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy. V září roku 2013 Rada hl. m. Prahy schválila upravený text Návrhu zadání Metropolitního plánu, dokumentu, který je souborem obecných informací a úkolů pro zpracovatele územního plánu, ve kterém jsou zapracovány připomínky městských částí, dotčených orgánů a veřejnosti (včetně občanských sdružení). Dne 19. 09. 2013 pražští zastupitelé schválili text návrhu zadání Metropolitního plánu. Tímto dnem odstartovaly práce na návrhu Metropolitního plánu.

 

Na jaře roku 2014 vydala Kancelář Metropolitního plánu IPR hl. m. Prahy koncept odůvodnění Metropolitního plánu.

 

Pořízení Metropolitního plánu inicioval první náměstek primátora a radní pro územní rozvoj Tomáš Hudeček (TOP 09). Zrušil přípravy staronového územního plánu a na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy v létě roku 2012 prosadil vznik zcela nového dokumentu, který by měl více odpovídat současným potřebám města. V souvislosti s pořizováním Metropolitního plánu na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) vznikla Kancelář Metropolitního plánu, která má pod vedením Ing. arch. Romana Kouckého zpracování plánu na starosti.

 

Metropolitní plán by měl mít oproti předchozímu Územnímu plánu hl. m. Prahy menší škálu barev, bude dvouúrovňový. Horní celoměstskou úrovní bude Metropolitní plán, který popíše administrativně vymezenou plochu celého území Prahy. Bude zobrazovat základní koncepci plánu, definovat zastavěné a nezastavěné území, charaktery jednotlivých lokalit, popisovat hodnoty, které je třeba rozvíjet, a deficity, které je zapotřebí doplňovat či transformovat do hodnot jiných.

 

Dolní úroveň budou tvořit dílčí plány těch území vymezených Metropolitním plánem, které je třeba popsat v detailnější dokumentaci (v "územním plánu části města"). Pro území stabilizovaná detailnější dokumentaci není důvod zpracovávat.

 

SPOLUPRÁCE NA METROPOLITNÍM PLÁNU

Útvar rozvoje hl. m. Prahy při zpracovávání Metropolitního plánu s Městskou částí Praha 10 spolupracuje. Městská část Praha 10 má tedy nově možnost více participovat na přípravě dokumentů nahrazujících dnes platný územní plán.

 

ODKAZ: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan