Veřejné prostory Prahy 10

Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice

Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice

 

Městská část Praha 10 zadala v listopadu roku 2015 vypracování návrhu urbanistické studie rozvojového území Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice (US BSBS), jejímž cílem bylo vytvořit dokument, který bude sloužit jako základní podklad pro rozhodování Městské části Praha 10 o rozvoji a postupné přeměně této rozvojové lokality a zároveň jako podklad pro zpracování Metropolitního plánu. Návrh urbanistické studie lokality Bohdalec-Slatiny ukazuje možný rozvoj území Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice, jak by mohl vypadat při přirozeném vývoji města v horizontu více jak 50 let.

 

Velké rozvojové území (VRÚ) Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice patří mezi sedm největších rozvojových území v hlavním městě Praze. Lokalita Bohdalec – Slatiny je území dlouhodobě zanedbané a v zájmu Městské části Praha 10 je co nejlépe připravit a nastartovat jeho rehabilitaci a rozvoj. Předmětné území se nachází již od roku 1999 ve stavební uzávěře, což vlastníkům pozemků a nemovitostí znemožňuje s nimi prakticky jakkoliv nakládat. Současně s tím je nezbytné nalézt nové využití pro plochy redukovaného seřaďovacího nádraží Praha - Vršovice při zachování koridoru pro železnici. Proto se v roce 2015 započalo se zpracováním urbanistické studie, která bude sloužit jako základní podklad pro připomínkování Metropolitního plánu v procesu projednávání ve smyslu §50 zákona č. 183/2006 Sb. a při rozhodování týkajících se územního rozvoje Městské části Praha 10. Cílem Městské části Praha 10 bylo již před samotnou tvorbou urbanistické studie zapojit do procesu jejího zpracování Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Na základě této vize došlo k dohodě mezi Městskou částí Praha 10 a IPR o vzájemné spolupráci na přípravě a zpracování US BSBS s tím, že výsledný návrh bude sloužit Městské části Praha 10 jako podklad pro rozhodování v území a IPR ho současně využije v návrhu Metropolitního plánu. Díky čemuž je návrh urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice konsensem myšlenek, znalostí a zkušeností řady odborníků z oblasti územního plánování.

 

Návrh US BSBS řeší celé velké rozvojové území komplexně, a to se všemi aktuálními aspekty. Vychází z územně plánovacích dokumentací (Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2014, Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2014, Metropolitní plán Prahy – Koncept/odůvodnění podzim 2014 a Návrh/konzultace a pracovní verze návrhu 2015-2016, Strategický plán hl. m. Prahy – analytická část a návrh podzim 2015) a navrhovaných objemů, kapacit a bilancí vycházejících z návrhu Metropolitního plánu, verze 2.2 z května 2016. Reflektuje názor a pohled zpracovatele Metropolitního plánu, IPR, na území tak, aby byl v souladu s názorem hl. m. Prahy a Městské části Praha 10.

 

Charakter a měřítko stávající zahrádkářské kolonie ve Slatinách je v návrhu transformován do části vnitrobloků zástavby rodinnými domy a umožňuje integraci některých stávajících staveb. V území je navržena převážně bytová funkce s potřebnou veřejnou vybaveností, fixována je poloha budoucí tramvajové trati a parku s vodní plochou.

 

 

STAVEBNÍ UZÁVĚRA

Stavební uzávěry pro velká rozvojová území jsou stanoveny vyhláškou č. 33/1999 Sb., Vyhláška hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (pro významné rozvojové a transformační území do doby upřesnění jejich podoby změnou územního plánu na základě podrobnější studie). Dle přílohy č. 1 VRÚ Bohdalec – Slatiny se nachází v k. ú. Michle, Záběhlice a Vršovice na území městských částí Praha 4 a Praha 10. Stavební uzávěry upravuje zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) v díle 6 (od §97).

 

Stavební uzávěry jsou nástrojem sloužícím k zajištění dočasné ochrany určitého území před stavbami nebo jinými činnostmi, které by mohli omezit budoucí záměry v území.

 

Stavební uzávěry jsou vydávány z důvodu zajištění nekomplikovaného průběhu výstavby významných dopravních staveb (metro, tramvajové tratě, komunikace) nebo zajištění kontroly nad významnými rozvojovými územími města a pro další účely, které jsou blíže specifikovány v jednotlivých stavebních uzávěrách.

 

Zákaz stavební činnosti není absolutní a existuje možnost udělení výjimky ze stavební uzávěry, pokud stavební činnost neohrozí předmět ochrany, pro který byla uzávěra vyhlášena. O povolení výjimky ze stavební uzávěry rozhoduje Rada hlavního města Prahy.


 

PŘEDSTAVENÍ VEŘEJNOSTI

V listopadu roku 2016 byl veřejnosti zpracovatelským týmem architektů během čtyř veřejných setkání představen návrh urbanistické studie. Prvním z veřejných setkání byla zahájena výstava návrhu urbanistické studie a dále se konaly tři dny otevřených dveří. Během těchto veřejných setkání byl návrh studie prezentován veřejnosti s následnou diskusí s týmem architektů a zástupců Městské části Praha 10. V návaznosti na tato setkání měli občané Prahy 10 možnost zasílat své připomínky a podněty. Ve snaze o kvalitní zapojení veřejnosti do tohoto procesu byl zvolen dostatečně dlouhý termín k zasílání připomínek, a to do 28. 2. 2017, který byl mimo veřejnou prezentaci dále šířen všemi dostupnými informačními kanály Prahy 10. Během uvedené doby obdržela Městská část Praha 10 několik desítek podnětů od bezmála 30 přispěvatelů. Veškeré zaslané připomínky byly předány zpracovatelskému týmu architektů, který je odborně analyzoval a v relevantních případech zapracoval do návrhu urbanistické studie. Seznámení veřejnosti s obdrženými podněty a jejich vyhodnocením proběhlo opět během čtyř veřejných setkání v květnu roku 2017. Prvním z veřejných setkání byla zahájena výstava upraveného návrhu urbanistické studie, která je ve Středisku územního rozvoje ke shlédnutí dodnes, dále se konaly tři dny otevřených dveří, v rámci kterých byl představen upravený návrh urbanistické studie v návaznosti na došlé připomínky a podněty.

 

 

ČASOVÝ HORIZONT

Stavební uzávěra ve vymezeném území je platná do konce platnosti stávajícího Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (územní plán). Další rozvoj v území je možný i na základě schválené změny územního plánu. Aktuální předpoklad platnosti nového územního plánu - Metropolitního plánu je od roku 2023.

 

 

DOPRAVA

Doprava byla konzultována v rozpracovanosti na IPR, základní komunikační síť je v dostatečných prostorových rezervách veřejných prostranství a kapacitně odpovídá návrhu Metropolitního plánu (měřítko urbanistické studie nepropracovává technická řešení jednotlivých křižovatek). Celková kapacita navržená v urbanistické studii odpovídá dopravnímu modelu zpracovávanému v současné době návrhem Metropolitního plánu a vychází z dobudovaného okruhu a souvisejících dopravních staveb.

 

Dopravní napojení na Jižní spojku je v návrhu území, formou územní rezervy. Přímé napojení je nežádoucí kvůli možnostem zatažení tranzitní dopravy do území Slatin, odkud kapacitně nenavazuje na žádnou městskou radiálu.

 

Návrh prezentuje řešení překonávání bariér městských infrastruktur, jakými je například železniční trať, dle již realizovaných obdobných řešení v Evropě, kde je železniční koridor překryt obytnou zástavbou, budovami služeb i veřejným parkem (např. park ve čtvrti Theresienhöhe v Mnichově). Technická opatření, která jsou dnes v Evropě běžná, zajišťují dostatečnou ochranu proti hluku, šířka navrženého železničního koridoru lemovaného budovami je navíc nad rámec nutného ochranného pásma.

 

Klíčovým bodem návrhu studie je dopravní řešení celé rozlehlé lokality. Impulz k oživení by měl přinést vznik nových železničních zastávek na úseku trati mezi Hlavním nádražím a Hostivaří a především nová tramvajová trať. Měla by vést ulicí U Slávie, podejít železniční most a dostat se na Bohdalec s pokračováním na Spořilov nebo do Slatin.

 

 

ZELEŇ

Vybudováním Slatinského parku (cca 9 ha včetně vodní plochy) bude výrazně snížen deficit zeleně v celé Městské části Praha 10. Vodní plocha řeší retenci v souvislostech budoucího hospodaření s vodou pro celou městskou čtvrť.

 

Zeleň formou městských parků, plácků na veřejných prostranstvích, ozeleněných vnitrobloků, alejí i lineárních parků kolem železnic je základem návrhu urbanistické struktury. Návrh je založen na místním systému krajinných propojení formou lineárních parků kolem Slatinského potoka, Botiče a rozvoji zelených ploch podél železničních koridorů.

 

 

AKTUÁLŇE

Čistopis návrhu urbanistické studie byl projednán na 17. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 10 dne 11. 9. 2017, viz usnesení č. 17/5/2017. Tím se návrh US BSBS stává neopomenutelným koncepčním dokumentem pro připomínkování Metropolitního plánu v procesu projednávání ve smyslu §50 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), a při rozhodování týkajících se územního rozvoje Městské části Praha 10. 

 

 

Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice ke stažení ZDE (PDF, 137MB)