Veřejné prostory Prahy 10

Generel veřejných prostranství

Text/HTML

Ilustrativní obrázek katastrální mapy

Veřejnými prostory se Praha 10 systematicky zabývá od roku 2003. V minulosti vznikla řada analýz, studií či jiných dokumentů, jež se tímto tématem zaobírají. Byl odstartován projekt Společně měníme zapojující veřejnost do diskuzí o veřejném prostoru a na to navazující Strategie pro veřejné prostory definující obecné principy, které je třeba promítnout do pojetí jednotlivých míst tak, aby byla jasně formulována pravidla pro jejich proměnu. 

Vytvořit dlouhodobou strategii podoby a uspořádání ulic, náměstí, parků a dalších veřejných ploch je cílem koncepčního dokumentu městské části Praha 10 nazvaného Generel veřejných prostranství.

 

FÁZE ZPRACOVÁNÍ GENERELU

Pro tvorbu generelu budou využity dřívější průzkumy, které nechala zpracovat MČ, popřípadě budou aktualizovány a doplněny. Analýza celkových souvislostí, včetně vlivů okolních městských částí spolu se zasazením do kontextu celé Prahy, zachytí současný stav i připravované investice. Bude provedena pasportizace a typologie VP a Generel stanoví priority realizace jednotlivých prostor. Na základě projednání s veřejností i uvnitř MČ bude vybráno několik prostorů pro přípravu pilotních projektů.

 

I      analýza/inventura veřejných prostranství

II     koncept generelu veřejných prostranství

III    čistopis generelu veřejných prostranství

 

PARTICIPACE

V návaznosti na dokončení druhé fáze, návrhové části Generelu veřejných prostranství (GVP), pro Vás MČ Praha 10 ve spolupráci se zpracovatelem projektu připravila veřejnou prezentaci GVP, která proběhla dne 7. 4. 2016 od 18. hodin ve Středisku územního rozvoje. Po prezentaci byl ponechán prostor pro Vaše dotazy, podněty či připomínky, o kterých se bylo diskutováno jak se zpracovateli, tak se zástupci městské části.

Výše uvedenou prezentací byla oficiálně zahájena výstava, která měla za úkol blíže představit GVP občanům Prahy 10. V průběhu výstavy pro Vás byly zorganizovány 3 „Dny otevřených dveří“, během nichž bylo ve spolupráci se zpracovateli dokumentu dále diskutováno o podobě GVP.

 

AKTUÁLNĚ

Prezentační panely z výstavy jsou k vidění zvenčí Střediska územního rozvoje (přízemí budovy B, naproti vchodu do budovy A).

 

Hlavní výkres ke stažení zde.

 

DÍLČÍ GENEREL - NOVÉ VRŠOVICE

Řešená lokalita je vymezená ulicemi Ruská - Bělocerkevská - Vladivostocká - Litevská. V listopadu loňského roku proběhlo setkání (workshop) „Přijďte naplánovat okolí svého domu!“. Účastníci setkání představitelé společnosti Demokracie 21 seznámili s výsledky analýzy dané oblasti z demografického, sociálního a dalších hledisek, aby lidé získali ucelenou představu o lokalitě. Podněty občanů, které zazněli při workshopu, budou architekty ze společnosti UNIT architekti promítnuty do tvorby dílčího generelu veřejných prostranství. S jeho prezentací a připomínkováním ze strany občanů se počítá v květnu roku 2017.

 

 

 

Galerie

Edit Album Re-Order the Album Images

Galerie

Výstavní panely s popisem Generelu veřejných prostor

  • GVP_panel 1.JPG
  • GVP_panel 2.jpg
  • GVP_panel 3.jpg
  • GVP_panel 4.jpg
  • GVP_panel 5.jpg
  • GVP_panel 6.jpg
  • Nove Vrsovice plakat 2.jpg