Veřejné prostory Prahy 10

Generel veřejných prostranství

Text/HTML

Ilustrativní obrázek katastrální mapy

Veřejnými prostory se Praha 10 systematicky zabývá od roku 2003. V minulosti vznikla řada analýz, studií či jiných dokumentů, jež se tímto tématem zaobírají. Byl odstartován projekt Společně měníme zapojující veřejnost do diskuzí o veřejném prostoru a na to navazující Strategie pro veřejné prostory definující obecné principy, které je třeba promítnout do pojetí jednotlivých míst tak, aby byla jasně formulována pravidla pro jejich proměnu. 

Vytvořit dlouhodobou strategii podoby a uspořádání ulic, náměstí, parků a dalších veřejných ploch je cílem koncepčního dokumentu městské části Praha 10 nazvaného Generel veřejných prostranství.

 

FÁZE ZPRACOVÁNÍ GENERELU

Pro tvorbu generelu budou využity dřívější průzkumy, které nechala zpracovat MČ, popřípadě budou aktualizovány a doplněny. Analýza celkových souvislostí, včetně vlivů okolních městských částí spolu se zasazením do kontextu celé Prahy, zachytí současný stav i připravované investice. Bude provedena pasportizace a typologie VP a Generel stanoví priority realizace jednotlivých prostor. Na základě projednání s veřejností i uvnitř MČ bude vybráno několik prostorů pro přípravu pilotních projektů.

 

I      analýza/inventura veřejných prostranství

II     koncept generelu veřejných prostranství

III    čistopis generelu veřejných prostranství

 

PARTICIPACE

V návaznosti na dokončení druhé fáze, návrhové části Generelu veřejných prostranství (GVP), pro Vás MČ Praha 10 ve spolupráci se zpracovatelem projektu připravila veřejnou prezentaci GVP, která proběhla dne 7. 4. 2016 od 18. hodin ve Středisku územního rozvoje. Po prezentaci byl ponechán prostor pro Vaše dotazy, podněty či připomínky, o kterých se bylo diskutováno jak se zpracovateli, tak se zástupci městské části.

Výše uvedenou prezentací byla oficiálně zahájena výstava, která měla za úkol blíže představit GVP občanům Prahy 10. V průběhu výstavy pro Vás byly zorganizovány 3 „Dny otevřených dveří“, během nichž bylo ve spolupráci se zpracovateli dokumentu dále diskutováno o podobě GVP.

 

ČISTOPIS

Čistopis Generelu veřejných prostranství byl schválem orgány Městké části Praha 10 (usnesení RMČ č. 276 ze dne 6. 4. 2017, usnesení ZMČ č. 16/20/2017 ze dne 12. 6. 2017) a stal se tak závazným koncepčním a strategickým dokumentem pro rozhodování samosprávy v oblasti nakládání s veřejnými prostranstvími na Praze 10.

 

 

Hlavní výkres ke stažení zde.

Generel veřejných prostranství ke stažení zde.

 

 

DÍLČÍ GENEREL - NOVÉ VRŠOVICE

Řešená lokalita je vymezená ulicemi Ruská - Bělocerkevská - Vladivostocká - Litevská. V listopadu loňského roku proběhlo setkání (workshop) „Přijďte naplánovat okolí svého domu!“. Účastníci setkání představitelé společnosti Demokracie 21 seznámili s výsledky analýzy dané oblasti z demografického, sociálního a dalších hledisek, aby lidé získali ucelenou představu o lokalitě. Podněty občanů, které zazněly při workshopu, byly architekty ze společnosti UNIT architekti promítnuty do tvorby dílčího generelu veřejných prostranství.

Dne 2. 5. 2017 proběhlo druhé setkání s občany (workshop II.) "Přijďte diskutovat o tom, co zlepšit ve vašem okolí!", kde byly prezentovány výsledky sběru dat z podzimu loňského roku prováděné společností Demokracie 2.1 a samotné představení návrhu dílčího generelu "Nové Vršovice" a diskuse nad ním. Podněty občanů, které zazněly na workshopu II., budou architekty z kanceláře UNIT architekti vyhodnoceny a promítnuty do návrhu. Dokončen byl v říjnu roku 2017.

 

Výsledky sběru dat z podzimu loňského roku ke stažení zde.

Komlpetní Dílčí generel - Nové Vršovice ke stažení zde.

 

AKTUÁLNĚ

MČ Praha 10 bude pokračovat s tvorbou dílčích generelů veřejných prostranství. 

 

 

Galerie

Edit Album Re-Order the Album Images

Galerie

Výstavní panely s popisem Generelu veřejných prostor

  • GVP_panel 1.JPG
  • GVP_panel 2.jpg
  • GVP_panel 3.jpg
  • GVP_panel 4.jpg
  • GVP_panel 5.jpg
  • GVP_panel 6.jpg
  • Nove Vrsovice plakat 2.jpg