Veřejné prostory Prahy 10

Informace z MČ k novému SP

územní plánování

Informace MČ P10 k aktualizaci Strategického plánu Hl. m. Prahy

 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen IPR) oslovil městskou část Praha 10 s žádostí o zpracování rozvahy o území městské části Praha 10.

 

Rozvaha území si klade za cíl aktualizovat územní příležitosti, možnosti a záměry jednotlivých městských částí, tedy i MČ Praha 10. Zadání se snaží využít lokální znalosti území k sestavení souhrnného obrazu města – nikoliv statického, poznatelného na základě geografických údajů a statistických dat, ale k vytvoření představy o směřování města - městské části do budoucna. Získané podklady budou využity všemi sekcemi IPRu, uplatní se tedy nejen při zpracovávání územního (Metropolitního) plánu, ale též při řešení strategických a koncepčních vizí i detailních agend. Smyslem není získat o území faktografická data, ale poznat názor městské části na územní rozvoj a možnosti jeho plánování do budoucna.

 

Účelem je poskytnout k současnému stavu území přehled o jeho hodnotách a problémech a zároveň zamyšlení nad plánovanou a kýženou podobou městské části. Samozřejmě lze vybrat i jevy, které vytvářejí protichůdné názory a nelze je jasně zařadit do předchozích kategorií. Pro jejich identifikaci je k dispozici prostor pro textový popis v legendě.

 

Výsledné jevy vyplývající z rozvahy, bude kontaktní pověřená osoba vyplňovat prostřednictvím intuitivní on-line aplikace na stánkách IPRu. Jednotlivé kategorie jevů, tedy hodnoty, problémy a vize v území jsou členěny do podkategorií (viz příloha č. 1), kterým jsou přiřazeny příslušné grafické bodové, liniové nebo plošné značky. Každý zakreslovaný jev je očíslován a v legendě stručně okomentován. 

Oddělení koncepce a rozvoje vytipovalo podle předložené žádosti nejzásadnější jevy spadající do kategorie hodnot, problémů a potenciálu pro rozvoj území. K jednotlivým jevům jsou zpracovány krátké charakteristiky, které budou rovněž uveřejněny v on-line aplikaci na stránkách IPRu.

 

http://www.iprpraha.cz/clanek/306/strategicka-cast

 

Dokumenty ke stažení:

Připomínky k aktualizaci SP.pdf

Připomínky k aktualizaci SP_mapa.jpg