Veřejné prostory Prahy 10

Participativní rozpočet

Chystáme spuštění 2. ročníku projektu Moje stopa

Zastupitelstvo městské části na svém zasedání schválilo vyhlášení 2. ročníku projektu Moje stopa, včetně upravených pravidel. Ještě před prázdninami tak úřad spustí informační kampaň a v září naplno odstartuje další proces participativního rozpočtování na Desítce.

V čem spočívá zmíněná úprava pravidel? Podstata procesu zůstává stejná, změnou je vytvoření dvou kategorií pro podávané návrhy. Celková částka 5 milionů, která je vyčleněna na participativní rozpočet, je rozdělena, a to na 3 miliony pro kategorii velkých projektů v limitu 500 tisíc až jeden milion, a 2 miliony budou určeny pro kategorii projektů malého rozsahu v rozmezí 50 až 500 tisíc korun. Změnou také prošel způsob tvorby návrhů, do nějž chceme více vtáhnout občany. Podané návrhy budou veřejnosti představeny ještě před jejich finální podobou a občanům bude dán prostor se k nim vyjádřit a spoluvytvářet je. 

Další změnou je snížení věkové hranice navrhovatelů projektů. Loňská zkušenost s aktivitou žáků 5.B ze ZŠ Nad Vodovodem nás inspirovala k tomu, abychom snížili věk navrhovatelů na 15 let. Část informační kampaně bude zaměřena i na základní a střední školy na území Prahy 10 s cílem vzbudit zájem o projekt Moje stopa u mládeže.

O osudu sedmi vítězných návrhů, o jejichž realizaci veřejnost rozhodla letos v únoru, se můžete dočíst v záložce "Realizace projektů".

 

O projektu Moje stopa

Stáhněte si kompletní informace v radničních novinách (pdf ZDE).

Moje stopa je unikátním projektem radnice Prahy 10, který vychází z principů tzv. participativního rozpočtu.

Smyslem participativního rozpočtu je přiblížit veřejnosti samosprávu, a to formou jejího zapojení do rozhodování o rozvoji městské části. V rámci právě spouštěného 2. ročníku vyzývá radnice městské části Praha 10 prostřednictvím projektu Zanech stopu na mapě Prahy 10 své občany, kteří mají potřebu něco změnit ve veřejném prostoru v místě svého života a mají konkrétní nápad, jak tuto potřebu řešit, aby se stali navrhovateli a zapojili se do rozhodování o Praze 10.

Může se jednat o například o návrhy na vybudování, či obnovy dětských hřišť, úpravy parků, rekonstrukce vybraných objektů a další úpravy veřejných prostor. 

Role obyvatel je v uplatnění participativního rozpočtu klíčová, úřad v procesu plní funkci organizátora, odborného konzultanta a realizátora investic. Rozhodující moc je v rukou občanů, kteří z podaných návrhů vyberou ty, které radnice zrealizuje. Realizovány budou návrhy investiční povahy, jejichž souhrnné náklady nepřekročí částku 5 000 000 Kč, která je v rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2016 na tyto investice určena. Politické vedení nebude do procesu zasahovat, zastupitelstvo MČ Praha 10 bude o průběhu procesu a o výsledcích pouze informováno.

FÁZE 2. ROČNÍKU PROJEKTU MOJE STOPA

 

1. Informační kampaň

Úřad informuje veřejnost o 2. ročníku projektu Moje stopa, a to prostřednictvím:

- webu Prahy 10 a www.moje-stopa.cz

- FB Prahy 10

- sms infosystémem, do nějž se lze k odběru informací o projektu zaregistrovat na webu městské části

- na venkovních propagačních plochách

- prostřednictvím tisku

Kampaň vyvrcholí na veřejných setkáních, na nichž bude přítomným zájemcům vysvětleno, co je očekáváno od zpracovatelů návrhů a jakým způsobem mají při zpracovávání a podávání návrhů postupovat. Pro zajištění kontaktnější formy komunikace je území Prahy 10 rozděleno na čtyři lokality, přičemž v každé z nich budou probíhat samostatná setkání.

Termín: červen - září 2016

 

2. Sběr námětů pro tvorbu návrhů

Úřad zorganizuje sadu čtyř setkání pro občany, kteří mají nápad, jak změnit, či vylepšit veřejný prostor.

Pro tato setkání budou opět využita tato místa:

jídelna v ZŠ U Roháčových kasáren

tělocvična v ZŠ Brigádníků

jídelna v ZŠ Hostýnská

jídelna v ZŠ Švehlova

vždy od 17:30 hodin, o konkrétních termínech bude veřejnost informována

Termín: září 2016

 

3. První kolo technické analýzy

U sebraných námětů úřad prověří majetkoprávní vztahy a základní realizovatelnost.

Termín: přelom září a října 2016

 

4. Tvorba návrhů

Jakmile budou mít navrhovatelé od úřadu zprávu, že jejich nápad je na daném pozemku realizovatelný, mohou zpracovat základní koncept svého návrhu a představit jej veřejnosti a přizvat své sousedy k diskusi nad návrhy. K tomuto účelu úřad zorganizuje další veřejná setkání s cílem vzbudit u širší veřejnosti zájem o rodících se návrzích. Zároveň setkání poslouží navrhovatelům jako fórum pro zdokonalení jejich návrhů a jejich prezentace.

Termín: říjen 2016

 

5. Podávání návrhů

Občané Prahy 10 budou moci své návrhy podávat prostřednictvím internetových stránek www.moje-stopa.cz, popřípadě odevzdávat v papírové podobě na podatelně úřadu Prahy 10. Příjem návrhů je plánován na listopad 2016.

Formulář pro navrhovatele bude k vyplnění připraven na těchto stránkách, návod ke zpracování papírové formy podání bude uveřejněn v tisku a na internetových stránkách. K dispozici je i konzultace s koordinátorkou projektu, a to buď na telefonní lince 702 187 288, na níž si lze dojednat i osobní schůzku, či dotazníkový formulář v záložce „Zeptejte se“.

Termín: listopad 2016

 

6. Posuzování proveditelnosti – 2. kolo technické analýzy

Zaměstnanci úřadu budou u všech došlých návrhů posuzovat jejich realizovatelnost. Každý návrh projde zevrubnou analýzou a s navrhovateli bude průběžně výsledek konzultován tak, aby byly odstraněny překážky proveditelnosti a návrhy mohly postoupit do fáze hlasování.

Termín: prosinec 2016 – leden 2017

 

7. Veřejná diskuse - prezentace návrhů

Všechny proveditelné návrhy budou v období února 2017 prezentovány veřejnosti. Prostřednictvím veřejných diskusí, na nichž každý navrhovatel bude mít možnost svůj projekt představit obyvatelům Prahy 10 a obhájit jej. Dále v místech navrhovaných projektů budou instalovány informační bannery s informacemi o návrzích a výzvou k hlasování.

Termín: únor – březen 2017 

 

8. Veřejné hlasování

Hlasování proběhne prostřednictvím hlasovací aplikace společnosti Demokracie 2.1 v březnu 2017. Vstup do aplikace bude na adrese www.moje-stopa.cz, kde budou i všechny návrhy podrobně popsány. Hlasující bude mít možnost hlasovat jednou pro jakýkoliv návrh a to PRO i PROTI.

Obyvatelé Prahy 10 bez přístupu k internetu budou moci o projektech hlasovat s pomocí zaměstnanců úřadu ve Středisku územního rozvoje ÚMČ Praha 10.

Termín: březen 2017

 

Výsledky hlasování budou zveřejněny na adrese www.moje-stopa.cz, dále prostřednictvím dalších médií a rozeslány e-mailem těm, kteří v hlasovací aplikaci zanechají svou elektronickou adresu.

 

9. Realizace projektů

Ihned po vyhlášení vítězných projektů přistoupí radnice k přípravě jejich realizace, k níž budou přizvání autoři.

Termín: od dubna 2017

 

10. Vyhodnocení procesu

Jelikož podstatou procesu je jeho opakování a zdokonalování, bude provedeno vyhodnocení procesu jako celku i jeho jednotlivých fází, k němuž poslouží nejen poznatky zúčastněných úředníků, ale i všech ostatních aktérů, se kterými budou vedeny rozhovory za účelem získání co nejpřesnější zpětné vazby. Pokud to bude nutné, dojde k další aktualizaci Metodiky.

Termín: duben 2017

 

11. Implementace

Na základě vyhodnocení projektu bude stanovena výše finančních prostředků pro realizaci dalšího ročníku projektu.

Termín: březen - duben 2017

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Je rozhodnuto!

Hlasování k pilotnímu ročníku projektu Moje stopa bylo ukončeno o půlnoci dne 26.2.2016. Celkem se jej zúčastnilo 5024 hlasujících, kteří mohli podpořit svým hlasem až čtyři návrhy. Výsledky hlasování naleznete ZDE, kompletní zprávu k výsledkům, zpracovanou společností Demokracie 2.1, naleznete ZDE (PDF, 6,6 MB).

Výsledky projednala Rada MČ Praha 10 dne 1. 3. 2016 a svým usnesením č. 111 uložila Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 zahájit přípravy k realizaci vítězných návrhů. Na základě tohoto úkolu byl každému návrhu ustanoven odborný garant a pracovní tým z řad pracovníků zmíněného odboru. Tento tým má za úkol ve spolupráci s navrhovateli připravit postup v realizaci, včetně harmonogramu plnění. K samotné realizaci dojde po schválení rozpočtu MČ Praha 10. O průběhu bude veřejnost průběžně informována na těchto stránkách.